Orlando Logo

Υπηρεσίες

όλες οι υπηρεσίες μας Μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

 1. Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις κάθε είδους Εταιριών - Επιχειρήσεων
 2. Τήρηση λογιστικών βιβλίων Απλογραφικών και Διπλογραφικών (Β΄ και Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.)
 3. o Παροχή φορολογικών συμβουλών με καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Fax, e-mail, Κινητό τηλέφωνο) από εξειδικευμένο προσωπικό
 4. Φορολογικές δηλώσεις κάθε είδους (εισοδήματος, φ.π.α., ακίνητης περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων κλπ)
 5. Προγραμματισμός και έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων
 6. Αντιμετώπιση και διενέργεια φορολογικών ελέγχων, τακτικών και προσωρινών, όλων των φορολογικών αντικειμένων
 7. Ανάληψη εποπτείας λογιστηρίων και οικονομικών υπηρεσιών
 8. Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
 9. Σύνταξη πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 10. Τήρηση διαδικασιών ΓΕΜΗ για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις.
 11. Συχνή προσωπική επαφή με τα στελέχη της Επιχείρησης μας
 12. Δυνατότητα αρχειοθέτησης όλων των φορολογικών στοιχείων του πελάτη με ειδικό πλάνο στην επιχείρησή σας, υπεύθυνα και με απόλυτη τάξη

Εργατικά & Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 1. Έκδοση και τήρηση μισθοδοτικών καταστάσεων – Σύνταξη Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
 2. Αναγγελίες πρόσληψης – αποχώρησης προσωπικού
 3. Σύνταξη πινάκων προσωπικού, Καταστάσεων Ωρών Εργασίας, Βιβλία Αδειών
 4. Ενημέρωση συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»
 5. Συμβάσεις και μετατροπές εργασιακών σχέσεων
 6. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης
 7. Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών, κρατήσεων, ειδικές άδειες προσωπικού κ.α.
 8. Παροχή συμβουλών σε ιδιαίτερα ασφαλιστικά θέματα, όπως τεκμαρτή ασφάλιση, πολλαπλή ασφάλιση, εξαιρέσεις και απαλλαγές, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, αποδοχές και ασφάλιση ωρομισθίων κ.α.
 9. Παροχή συμβουλών στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντας με την εργασία εναλλασσομένων ομάδων εργασίας, όπως καθορισμός βαρδιών, χρονικών ορίων εργασίας, εργασία νυχτερινή ή σε ημέρα αργίας κτλ.
 10. Ενημέρωση σχετικά με τον Έλεγχο των οργάνων της Επιθεώρησης Εργασίας, τι ζητάνε, πως τον αντιμετωπίζουμε, ύψος ποινικών κυρώσεων

Παροχή υπηρεσιών προς τη διοίκηση

 1. Σύνταξη μελετών επιχειρησιακού προγραμματισμού (business plan)
 2. Οικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
 3. Αποτίμηση της αξίας της κάθε οικονομικής μονάδας
 4. Δημιουργία μελετών τραπεζικής χρηματοδότησης
 5. Παρακολούθηση μέσω προγράμματος ταμειακών εισροών - εκροών
 6. Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών
 7. Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 8. Διασπάσεις – Αποσχίσεις κλάδων εταιρειών
 9. Εξαγορές εταιρειών
 10. Αξιολόγηση και έλεγχος Λειτουργίας του Λογιστηρίου

Οργάνωση επιχειρήσεων

 1. Παροχή νομικών και διαχειριστικών συμβουλών
 2. Μηχανογραφική υποστήριξη
 3. Σχεδιασμός συστημάτων και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
 4. Υποστήριξη της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων
 5. Κατασκευή WEB σελίδων για δημιουργία παρουσίας (Sites) στο INTERNET, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 6. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το γραφείο μας είναι σε θέση να προσαρμόσει τις λογιστικές σας καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία της επιχείρησής σας όταν η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. γίνει υποχρεωτική στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 1. Σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά με αυτόματη έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος.
 2. Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας ακινήτων με άμεσο υπολογισμό του φόρου
 3. Προϋπολογισμός και σύνταξη φορολογικού σχεδιασμού.
 4. Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων (εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας) και επαναϋπολογισμού του φόρου
 5. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων (εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας), χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογουμένου
 6. Ανάλυση Οικονομικών στοιχείων για Επενδύσεις
 7. Προσδιορισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) και τρόποι αντιμετώπισης τους
 8. Εφαρμογή Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου.
Το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να καταλάβεις πώς λειτουργεί ο φόρος εισοδήματος.
Albert Einstein

Πάντα δίπλα σας ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν την επιχείρηση σας αποτελεί προτεραιότητα μας. Η επίλυση των προβλημάτων επιτυγχάνεται άμεσα με κάθε δυνατό τρόπο είτε με επιτόπια παρουσία των συνεργατών μας στο χώρο σας είτε με επίσκεψη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Η επαφή μας είναι συνεχής και η ανταπόκριση μας άμεση.