Orlando Logo

Συχνές ερωτήσεις

απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις Βοήθεια σχετικά με κοινές και συχνές απορίες

Φορολογικά

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2589/2000), η έκπτωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. που ισχύουν ανά προϊόν παρέχεται στις ακόλουθες περιοχές και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

4. Μέχρι 31.12.2017 για τα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Η μείωση των συντελεστών καταργείται σταδιακά από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παραγράφου 4 του άρθρου 21.

Η πρώτη ομάδα νησιών που καταργήθηκε η προηγούμενη μείωση των συντελεστών κατά 30% από 1.10.2015 αφορούσε τα νησιά ΘΗΡΑ, ΜΥΚΟΝΟ, ΝΑΞΟ, ΠΑΡΟ ΡΟΔΟ και ΣΚΙΑΘΟ.

Η δεύτερη ομάδα νησιών που καταργήθηκε η προηγούμενη μείωση των συντελεστών κατά 30% από 1.6.2016 αφορούσε τα νησιά ΣΥΡΟ, ΘΑΣΟ, ΑΝΔΡΟ, ΤΗΝΟ, ΚΑΡΠΑΘΟ, ΜΗΛΟ, ΣΚΥΡΟ, ΑΛΟΝΝΗΣΟ, ΚΕΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟ και ΣΙΦΝΟ.

Με βάση τα ανωτέρω η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά 30% από 1.1.2017 θα ισχύει στα ακόλουθα νησιά μέχρι την ολοσχερή κατάργηση της μείωσης αυτής, στις 31/12/2017.

 1. Κως
 2. Κάλυμνος
 3. Αστυπάλαια
 4. Κάσος
 5. Τήλος
 6. Σύμη
 7. Λέρος
 8. Νίσυρος
 9. Πάτμος
 10. Χάλκη
 11. Σαριά
 12. Λειψοί
 13. Ψέριμος
 14. Αγαθονήσι
 15. Λέβιθα
 16. Καστελλόριζο
 17. Αλιμία
 18. Αρκοί
 19. Αρμάθια
 20. Φαρμακονήσι
 21. Γιαλί
 22. Κίναρος
 23. Μάραθος
 24. Νίμος
 25. Στρογγυλή
 26. Σύρνα
 27. Τέλενδος
 • ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: Σαμοθράκη

Σημειώνουμε ότι ο μειωμένος συντελεστής φ.π.α. του 24% διαμορφώνεται στο 17%, από 1.6.2016.

Μέσω της σημερινής επισήμανσης θέλουμε να υπενθυμίσουμε ένα ζήτημα που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς φορολογούμενους, αλλά φυσικά και τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς και αφορά στην αντιμετώπιση των νέων βεβαιωμένων οφειλών που προκύπτουν μετά την 1.1.2017 και έως 31.12.2017, για τη διατήρηση των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών των 100 δόσεων.

Ας δούμε ξανά, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει μέσα από τα οριζόμενα της ΠΟΛ.1273/30.12.2015:

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν.4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως:

ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν.4321/2015 δεν απόλλυται, εάν:

α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης,

β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.

4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

5. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

6. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1−17 Ν.4321/2015 και στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4305/2014, όπως ισχύουν, και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις ΠΟΛ.1080/7.4.2015 και ΠΟΛ.1236/7.11.2014, όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

Έτσι, από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 νέες βεβαιωμένες οφειλές, εφόσον δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 100 δόσεων του άρθρου 51 του ν.4305/2014 ή των άρθρων 1−17 του ν.4321/2015 (όπως τροποποιήθηκαν από τις περ. α' και β’ της παρ. 1 του αρθ. 4 του ν. 4346/2015 και ισχύουν)  με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015 και προκειμένου να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει ο οφειλέτης :

α) να εξοφλήσει ολοσχερώς τις νέες οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες ή

β) να τις υπαγάγει σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες (πάγια ρύθμιση με επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεδομένου ότι για την συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάρχει ακόμα ηλεκτρονική εφαρμογή)

ή
γ) να εξοφλήσει ολόκληρη τη νέα οφειλή εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης και μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο να μην έχει εξοφλήσει εκπρόθεσμα (εντός 15ημέρου) άλλη οφειλή. *

* Η δυνατότητα αυτή, δεν θα παρέχεται μετά την 31.12.2017. Από 1.1.2018, για να διατηρήσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει να εξοφλεί ή να ρυθμίζει εμπρόθεσμα -πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες- όλες τις νέες οφειλές που θα προκύπτουν.

Παραδείγματα:

Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεών του και όλες τις νέες οφειλές που προκύπτουν. Στις 31.1.2017 εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της τελευταίας δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ο οφειλέτης εντάσσει αυτή τη δόση στην πάγια ρύθμιση απευθυνόμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 26.1.2017 (εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τις 31.1.2017). Στην περίπτωση αυτή, διατηρεί και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή η ένταξη στη νέα ρύθμιση έγινε εμπρόθεσμα (σ.σ. πριν τις 31.1.2017).

Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεών του και όλες τις τυχόν νέες οφειλές που προέκυψαν εκτός από την τελευταία δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α που έληγε την 31.1.2017, την οποία πληρώνει εκπρόθεσμα στις 7.2.2017 διατηρώντας στην περίπτωση αυτή ενεργή και τη ρύθμιση των 100 δόσεων (η εξόφλησή έγινε εντός 15νθημέρου από την λήξη της οφειλής).   Ο ίδιος οφειλέτης όμως, πληρώνει εκπρόθεσμα στις 11.4.2017 φόρο μισθωτών εργασιών που έληγε στις 31.3.2017 χάνοντας στην περίπτωση αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων διότι μέσα στο τελευταίο 6μηνο είχε και άλλη εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής (έστω και εντός 15νθημέρου από τη λήξη της, καθυστέρησε την πληρωμή της δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και δεν έχει καθυστερήσει ποτέ καμία οφειλή και καμία δόση. Στις 31.7.2017 λήγει δόση φόρου εισοδήματος η οποία πληρώνεται εκπρόθεσμα στις 3.8.2017 διατηρώντας στην περίπτωση αυτή ενεργή και τη ρύθμιση των 100 δόσεων (εφόσον η εξόφληση έγινε εντός 15νθημέρου). Ο ίδιος οφειλέτης όμως, πληρώνει εκπρόθεσμα στις 4.11.2017 το Φ.Π.Α. της επιχείρησής του που έληγε στις 30.10.2017 χάνοντας στην περίπτωση αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων διότι μέσα στο τελευταίο 6μηνο είχε και άλλη εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής (έστω και εντός 15νθημέρου από τη λήξη της, καθυστέρησε τη δόση του φόρου εισοδήματος).

Συνεπώς τονίζουμε ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με το θέμα αυτό και οι φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση να εξετάζουν από το νέο έτος, πριν κάποια οφειλή τους καταστεί ληξιπρόθεσμη, εάν κατά το προηγούμενο διάστημα (από 1.1.2017) είχαν κάνει χρήση του 15νθημέρου που τους δίνει ο νόμος και έχουν εξοφλήσει καθυστερημένα κάποια οφειλή. Εάν το έχουν κάνει εντός της προηγούμενης περιόδου δεν έχουν το δικαίωμα για δεύτερη φορά να το επαναλάβουν εάν και εφόσον δεν περάσει εξάμηνο από την πρώτη φορά. Θα πρέπει να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν την οφειλή πριν γίνει ληξιπρόθεσμη.

Πηγή: Taxheaven

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30 ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.

Συγκεκριμένα:

Αν αποκτηθεί ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου από αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, αυτό θα πρέπει δηλωθεί ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

Αν μεταβληθεί το ακίνητο ή το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου (π.χ. ημιτελές ακίνητο, το οποίο αποπερατώνεται, επικαρπία η οποία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα λόγω θανάτου του επικαρπωτή), η μεταβολή θα πρέπει δηλωθεί ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων εντός, τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε.

Αν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αποκτηθεί από κληρονομιά, η απόκτηση πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός τριάντα ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα:

• Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που πληροφορήθηκε την επαγωγή και το λόγο της, δηλαδή – κατά κανόνα - από την ημερομηνία θανάτου, προκειμένου για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους, και από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης, προκειμένου για τους εκ διαθήκης κληρονόμους.

Εφόσον δεν έγινε αποποίηση της κληρονομιάς εντός 4 μηνών από την ημερομηνία θανάτου (και εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει αποδεχθεί την κληρονομιαία περιουσία μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα), ο κληρονόμος οφείλει να δηλώσει την κληρονομιαία περιουσία, εντός τριάντα ημερών από την παρέλευση του τετραμήνου.

• Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία θανάτου. Δηλαδή, εφόσον δεν έγινε αποποίηση της κληρονομιάς εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θανάτου (και εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει αποδεχθεί την κληρονομιαία περιουσία μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα), ο κληρονόμος οφείλει να δηλώσει την κληρονομιαία περιουσία, εντός τριάντα ημερών από την παρέλευση του δωδεκαμήνου.

• Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος, έχει ανάλογη προθεσμία για αποποίηση.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, την οποία θα υποβάλει προς τούτο, την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου και, στις περιπτώσεις που πρόκειται για εκ διαθήκης κληρονόμο, την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης.

πηγή : forologikanea.gr

Το Συμβούλιο της Επικρατείας παρέχει οδηγίες πέντε σημείων προς τους φορολογουμένους ιδιοκτήτες ακινήτων για να μην χάνουν τις δίκες κατά του ΕΝΦΙΑ και των νέων αντικειμενικών αξιών που αναπροσαρμόστηκαν οριζόντια τον περασμένο Ιανουάριο.

Την ίδια στιγμή το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναβάλει για περίπου 45 ημέρες τις εκδικάσεις εκατοντάδων προσφυγών (κατά κανόνα ομαδικών) ιδιοκτητών ακινήτων κατά της επιβολής του ΕΝΦΙΑ και των νέων αντικειμενικών αξιών, προκειμένου να προσκομίσουν τα αναγκαία εκείνα έγγραφα και στοιχεία έτσι ώστε να αποδείξουν το έννομο συμφέρον τους για να μπορεί να προχωρήσει η εκδίκαση των προσφυγών. Παράλληλα όμως συνεχίζεται ακατάπαυστα η κατάθεση ομαδικών προσφυγών πολιτών κατά του ΕΝΦΙΑ.

Κατ΄ αρχάς, υπενθυμίζεται ότι πριν δύο χρόνια η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε (αποφάσεις 4003/2014 και 4446/2015) αντισυνταγματικό και παράνομο τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ των τελευταίων ετών με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2007.

Κατόπιν αυτού τον περασμένο Ιανουάριο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναπροσάρμοσε οριζόντια τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων όλης της χώρας που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης.

Τώρα, η αυξημένη 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ με μια σειρά αποφάσεων της (ενδεικτικά 2066-2069/2016, κ.λπ.) απείχε από τη διατύπωση οριστικής κρίσης (έκδοση οριστικών αποφάσεων) και ανέλαβε για τον ερχόμενο Δεκέμβριο την εκδίκαση ομαδικών και ατομικών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ και των νέων αντικειμενικών αξιών.

Αναβλήθηκε η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών προκειμένου να παρασχεθεί στους φορολογούμενους η δυνατότητα να προσκομίσουν τα αναγκαία εκείνα πιστοποιητικά και δημόσια έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαίωμα τους να προσφύγουν νόμιμα στο ΣτΕ. Δηλαδή να μπορέσουν «να τεκμηριώσουν νόμιμα και επαρκώς το έννομο συμφέρον τους».

Οι αναβλητικές αυτές αποφάσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να προβούν στη «θεραπεία», όπως τη χαρακτηρίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, των ελλείψεων που υπάρχουν στις προσφυγές τους έτσι ώστε να τεκμηριώσουν το έννομο συμφέρον τους.

Η δεύτερη αυτή ευκαιρία προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως τονίζουν οι δικαστές, παρέχεται στο πλαίσιο του άρθρου 20 του Συντάγματος που θεμελιώνει το δικαίωμα των πολιτών για δικαστική προστασία.

Οι αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών που έχουν ακίνητα στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, τον ίδιο τον ομώνυμο Δήμο, αλλά και ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στο Δήμο Δελφών.

Το επίμαχο φορολογικό-δημοσιονομικό Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, επισημαίνει κατ΄ αρχάς ότι οι φορολογούμενοι για να θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους δεν αρκεί να επικαλεστούν και να προσκομίσουν στο δικαστήριο στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι είχαν «σε κάποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου (λ.χ. συμβόλαιο κτήσης του εμπράγματος δικαιώματος και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλάκειο ή δήλωση του δικαιώματος στο κτηματολόγιο ή πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ παρελθόντος έτους)».

Αντίθετα όσοι προσφεύγουν στο ΣτΕ, οφείλουν να επικαλεστούν και να καταθέσουν «πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι έχουν την κυριότητα, νομή και κατοχή των συγκεκριμένων ακινήτων στα οποία επιβλήθηκε ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, τα «πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία» που μπορεί να θεμελιώσουν δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης είναι:
1) το πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου που να καταγράφει τη μεταγραφή του ακινήτου και τον ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του το οποίο επιβαρύνθηκε με ΕΝΦΙΑ, 
2) το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου,
3) το αντίγραφο της δήλωσης Ε9 στην οποία καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου,
4) το ειδοποιητήριο που κοινοποιήθηκε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ του έτους εκείνου για το οποίο προσφεύγει στο δικαστήριο και όχι το ειδοποιητήριο επιβολής ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών.
5) ο ακριβής προσδιορισμός της ζώνης στην οποία βρίσκεται το επιβαρυνόμενο με ΕΝΦΙΑ ακίνητο. 

Ως προς το τελευταίο, οι σύμβουλοι Επικρατείας, υπογραμμίζουν ότι δεν πρέπει οι ιδιοκτήτες να στρέφονται γενικά κατά των αντικειμενικών αξιών του Δήμου στον οποίο υπάγεται το ακίνητό τους, αλλά πρέπει να κάνουν ακριβή αναφορά στην συγκεκριμένη ζώνη που βρίσκεται.
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται στις δικαστικές αποφάσεις ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να αναφέρουν τη «ζώνη εντός της οποίας κείται το ακίνητό τους, την οποία και υποχρεούται να προσδιορίζουν κατά τρόπο αρκούντως ειδικό και σαφή στο δικόγραφο της αίτησής τους, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη».

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει μέχρι στιγμής πλέον των 1.000 πολιτών, δεκάδες εταιρείες, ακόμη και η εκκλησία, υποστηρίζοντας την αντισυνταγματικότητα και τη μη νομιμότητα του ΕΝΦΙΑ και των αντικειμενικών αξιών, αλλά και την σύγκρουσή τους με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία έχει επικυρωθεί από τη χώρα μας.

Οι ομαδικές προσφυγές που συνεχίζουν να κατατίθενται στο ΣτΕ η μια μετά την άλλη στηρίζονται βασικά στο δεδικασμένο (παλαιότερες αποφάσεις) της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ορισμένοι μάλιστα ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν να τους επιστραφούν αναδρομικά τα τεράστια ποσά του ΕΝΦΙΑ που έχουν εισπραχθεί παράνομα -όπως υποστηρίζουν- από το Ελληνικό Δημόσιο την τριετία 2012-2015.

Όπως υπογραμμίζουν, ο παράνομα εισπραχθείς επί σειρά ετών ΕΝΦΙΑ επέφερε αδικαιολόγητο πλουτισμό στο Ελληνικό Δημόσιο και ως εκ τούτου οφείλει να τον επιστρέψει στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι ζημιώθηκαν.

Πηγή: www.imerisia.gr

«Μπούσουλας» της ΓΓΔΕ για εφοριακούς και φορολογούμενους για οφειλές του παρελθόντος – Τι ισχύει για χρέη προ του 1995, για χρέη από το 1996 ως το 2013 και για χρέη μετά το 2014 – Πότε παραγράφεται η κάθε οφειλή.

Του Κωστή Πλάντζου

«Πολυοδηγό» για τους εφοριακούς και τους φορολογουμένους που προσπαθούν να βγάλουν άκρη μέχρι πότε έχει το Δημόσιο να ζητά να εισπράξει χρέη του παρελθόντος (μετά από όλους τους νόμους, τις παρατάσεις και τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν μεσολαβήσει στα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια) εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Όπως προκύπτει άλλα ισχύουν για χρέη που γεννήθηκαν προ του 1995, άλλα για χρέη από το 1996 ως το 2013 και άλλα για χρέη μετά το 2014.

Στην πραγματικότητα βέβαια, πρόκειται για εγκύκλιο της ΓΓΔΕ που στόχο έχει να ξέρουν οι εφοριακοί πότε τελικά παραγράφεται κάθε οφειλή, προκειμένου να σπεύσουν έγκαιρα (έστω και μια 20ετία μετά) να την αναζητήσουν και να μη την χάνει το δημόσιο. Πέρα από τα γενικώς ισχύοντα μάλιστα, η ΓΓΔΕ δίνει με την ίδια εγκύκλιο ειδική «τεχνογνωσία» στους εφοριακούς, για το πώς και πότε μπορεί νομικά η εφορία να «σπάει» ακόμα και τις διατάξεις περί περί 5ετούς, 10ετούς και 20ετούς παραγραφής που κατά καιρούς ίσχυαν, ανάλογα με την εποχή και το είδος της κάθε οφειλής.

Ο «μπούσουλας» της ΓΓΔΕ για να μη χάνουν οι εφοριακοί τις υποθέσεις λόγω παραγραφής προβλέπει -μεταξύ πολλών άλλων- και τα εξής, σχετικά με το πώς υπολογίζεται ο χρόνος παραγραφής, ανάλογα με το πότε γεννήθηκε κάθε χρέος:

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ι. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

α) Για χρέη προ του 2014, ο χρόνος παραγραφής χρεών γενικά αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

β) Ο χρόνος παραγραφής των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου, από 1-1-2014 και μετά, αρχίζει από τη λήξη του έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε ο νόμιμος τίτλος εκτέλεσης είσπραξης.

ΙΙ. Προθεσμία παραγραφής

Α. Χρέη προ του 1995

α. Προθεσμία παραγραφής απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν.Δ.321/1969

Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων που γεννήθηκαν μέχρι και 31-12-1995, ορίζεται ως εξής :

1. Σε πενταετή παραγραφή υπόκεινται:

i. Κάθε χρέος γενικά προς το Δημόσιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το ανωτέρω Ν.Δ., που αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε στο Δημόσιο Ταμείο με τη στενή έννοια.

Εάν η βεβαίωση έγινε πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο, μερικά ή ολικά, η παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και για το ποσό αυτό

ii. Χρέη προς το Δημόσιο προερχόμενα από απαιτήσεις που περιήλθαν σ' αυτό από οποιονδήποτε λόγο, οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου μέχρι τη μεταβίβασή των στο Δημόσιο

iii. Χρέη από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και συναφή δικαστικά έξοδα και τέλη

2. Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται:

i. Χρέη προς το Δημόσιο από παρακρατηθέντες ή για λογαριασμό του Δημοσίου εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα,

ii. Χρέη προς το Δημόσιο από εισαγωγικούς δασμούς και τέλη εν γένει εισπραττόμενα στα Τελωνεία, η οποία αρχίζει από την λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η προς είσπραξη αυτών απαίτηση του Δημοσίου.

Ως χρόνος γένεσης της αξίωσης προς είσπραξη εισαγωγικών δασμών και λοιπών τελών εμπορευμάτων υπό αποταμίευση, λογίζεται για την παραγραφή, η επομένη της λήξης της σύμφωνα με τους τελωνειακούς νόμους οριζόμενης προθεσμίας αποταμίευσης, σε περίπτωση δε διενέργειας ως προς αυτήν ελέγχου των αποθηκών, η ημέρα της σύνταξης έκθεσης περί διαπίστωσης ελλείμματος.

3. Σε εικοσαετή παραγραφή υπόκεινται χρέη προς το Δημόσιο που προέρχονται από:

i. τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, πλην χρεών από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και συναφή δικαστικά έξοδα και τέλη,

ii. άπιστη διαχείριση,

iii. συμβάσεις και διατάξεις τελευταίας βουλήσεως, περιλαμβανόμενων και των περιοδικών παροχών και iv. καταλογισμούς που επιβλήθηκαν από οποιαδήποτε κατά νόμο αρμόδια Αρχή.

Β. Χρέη 1996-2013

Η προθεσμία παραγραφής απαιτήσεων που γεννήθηκαν από 1-1-1996, ορίζεται σύμφωνα με τους Ν. 2362/1995 και Ν. 4270/2014 ως εξής:

1. Σε τριετή παραγραφή υπόκεινται:

Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπά δικαιώματα που εισπράττονται από τα Τελωνεία, εφ' όσον δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή η οφειλή. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και για απαιτήσεις του Δημοσίου που δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου 4270/2014.

2. Σε πενταετή παραγραφή υπόκειται:

Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με τα πρόστιμα, τους τόκους και τις προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον ίδιο νόμο ή άλλη ειδική διάταξη περί της προθεσμίας παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου.

Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε με την στενή έννοια η απαίτηση και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη

3. Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται:

i. Απαιτήσεις του Δημοσίου από δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπά δικαιώματα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία, η οποία αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ως χρόνος γένεσης αξίωσης για είσπραξη δασμών ,φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων επί εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή παρακολούθηση την οποία επιβάλλει η προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων αυτών ή η υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς, το οποίο συνεπάγεται τελωνειακή παρακολούθηση, θεωρείται για την παραγραφή το χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιείται η διαφυγή του εμπορεύματος από την τελωνειακή παρακολούθηση και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, το χρονικό σημείο διαπίστωσης της διαφυγής . Οι διατάξεις εφαρμόζονται και για απαιτήσεις του Δημοσίου που δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4270/2014

ii. Απαιτήσεις του Δημοσίου ως εγγυητή που υποκαταστάθηκε πλήρως στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά των λοιπών συνυπόχρεων, οι οποίες βεβαιώνονται με τη στενή έννοια από 1/1/1996 (έναρξη ισχύος του Ν. 2362/1995) στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο μετά την βεβαίωσή τους κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

Σημειώνεται ότι απαιτήσεις από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2362/1995, παραγράφονται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, δηλαδή από την 31η/12/1995.

Αντίστοιχα, απαιτήσεις που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4270/2014 παραγράφονται μετά την 31 η/12/2014

4. Σε εικοσαετή παραγραφή υπόκεινται απαιτήσεις του Δημοσίου που:

i. απορρέουν από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει περί του του τρόπου καταβολής πτωχευτικών χρεών, οφειλομένων στο Δημόσιο

ii. απορρέουν από τελεσίδικη απόφαση είτε αναγνωριστική είτε καταψηφιστική οποιουδήποτε δικαστηρίου,

iii. γεννήθηκαν συνεπεία άπιστης διαχείρισης,

iv. απορρέουν από διάταξη τελευταίας βούλησης

v. αφορούν σε περιοδικές παροχές,

vi. γεννήθηκαν από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,

vii. γεννήθηκαν από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,

viii. αφορούν σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων και ix. απορρέουν από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων.

5. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε αιτία, δεν δύναται να παραγραφεί προ της παρόδου πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η βεβαίωση αυτή.

Γ. Χρέη μετά το 2014

Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4174/2013, για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο από 1-1-2014 και εφεξής, ορίζεται πενταετής (5 έτη).

Η προθεσμία αυτή αρχίζει από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε ο νόμιμος τίτλος εκτέλεσης

protothema.gr

Τα δικαιολογητικά  φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μόνο όταν ζητηθούν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.   

Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο, μέχρι του χρόνου παραγραφής, που καθορίζεται σε πενταετία από τη λήξη του φορολογικού έτους που υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Τα όρια ένταξης των επιχειρήσεων στο Φ.Π.Α. στις χώρες της Ε.Ε. καθώς και οι συντελεστές Φ.Π.Α. όπως ισχύουν σήμερα


Οι συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών της Ε.Ε. και η χρονολογική εξέλιξή τους. Όρια ένταξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Δείτε αναλυτικά :

1) Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
2) Χρονολογική εξέλιξη συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
3) Όρια ένταξης στον Φ.Π.Α. πολύ μικρών επιχειρήσεων


1) Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Member States

Code

Super Reduced Rate

Reduced Rate

Standard Rate

Parking Rate

Belgium

BE

-

6 / 12

21

12

Bulgaria

BG

-

9

20

-

Czech Republic

CZ

-

10 / 15

21

-

Denmark

DK

-

-

25

-

Germany

DE

-

7

19

-

Estonia

EE

-

9

20

-

Ireland

IE

4,8

9 / 13,5

23

13,5

Greece

EL

-

6 / 13

24

-

Spain

ES

4

10

21

-

France

FR

2,1

5,5 / 10

20

-

Croatia

HR

-

5 / 13

25

-

Italy

IT

4

5 / 10

22

-

Cyprus

CY

-

5 / 9

19

-

Latvia

LV

-

12

21

-

Lithuania

LT

-

5 / 9

21

-

Luxembourg

LU

3

8

17

14

Hungary

HU

-

5 / 18

27

-

Malta

MT

-

5 / 7

18

-

Netherlands

NL

-

6

21

-

Austria

AT

-

10 / 13

20

13

Poland

PL

-

5 / 8

23

-

Portugal

PT

-

6 / 13

23

13

Romania

RO

-

5 / 9

20

-

Slovenia

SI

-

9,5

22

-

Slovakia

SK

-

10

20

-

Finland

FI

-

10 /14

24

-

Sweden

SE

-

6 / 12

25

-

United Kingdom

UK

-

5

20

-

 

2) Χρονολογική εξέλιξη συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

MEMBER STATES AND DATES

REDUCED RATE

STANDARD RATE

INCREASED RATE

PARKING RATE

Belgium

 

 

 

 

01/01/71

6

18

25

14

01/01/78

6

16

25

-

01/12/80

6

16

25 | 25+5

-

01/07/81

6

17

25 | 25+5

-

01/09/81

6

17

25 | 25+8

-

01/03/82

1 | 6

17

25 | 25+8

-

01/01/83

1 | 6

19

25 | 25+8

17

01/04/92

1 | 6 | 12

19,5

-

-

01/01/94

1 | 6 | 12

20,5

-

12

01/01/96

1 | 6 | 12

21

-

12

01/01/00

6 | 12

21

-

12

 

 

 

 

 

Bulgaria

 

 

 

 

01/04/94

-

18

-

-

01/07/96

-

22

-

-

01/01/99

-

20

-

-

01/01/07

7

20

-

-

01/04/11

9

20

-

-

 

 

 

 

 

Czech Republic

 

 

 

 

01/01/93

5

23

-

-

01/01/95

5

22

-

-

01/05/04

5

19

-

-

01/01/08

9

19

-

-

01/01/10

10

20

-

-

01/01/12

14

20

-

-

01/01/13

15

21

-

-

01/01/15

10 | 15

21

-

-

 

 

 

 

 

Denmark

 

 

 

 

03/07/67

-

10

-

-

01/04/68

-

12,5

-

-

29/06/70

-

15

-

-

29/09/75

9,25

15

-

-

01/03/76

-

15

-

-

03/10/77

-

18

-

-

01/10/78

-

20,25

-

-

30/06/80

-

22

-

-

01/01/92

-

25

-

-

 

 

 

 

 

Germany

 

 

 

 

01/01/68

5

10

-

-

01/07/68

5

11

-

-

01/01/78

6

12

-

-

01/07/79

6,5

13

-

-

01/07/83

7

14

-

-

01/01/93

7

15

-

-

01/04/98

7

16

-

-

01/01/07

7

19

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

1991

-

10

-

-

1993-…

-

18

-

-

2000-2008

5

18

-

-

01/01/09

9

18

-

-

01/07/09

9

20

-

-

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

01/11/72

1 | 5,26 | 11.11

16,37

30,26

-

03/09/73

1 | 6,75 | 11.11

19,5

36,75

-

01/03/76

10

20

35 | 40

-

01/03/79

1 | 10

20

-

-

01/05/80

1 | 10

25

-

-

01/09/81

1,5 | 15

25

-

-

01/05/82

1,8 | 18

30

-

-

01/03/83

2,3 | 23

35

-

-

01/05/83

2,3 | 5 | 18

23 | 35

-

-

01/07/83

2 | 5 | 18

23 | 35

-

-

01/05/84

2 | 5 | 8 | 18

23 | 35

-

-

01/03/85

2,2 | 10

23

-

-

01/03/86

2,4 | 10

25

-

-

01/05/87

1,7 | 10

25

-

-

01/03/88

1,4 | 5 | 10

25

-

-

01/03/89

2 | 5 | 10

25

-

-

01/03/90

2,3 | 10

23

-

-

01/03/91

2,3 | 10 | 12,5

21

-

12,5

01/03/92

2,7 | 10 | 12,5 | 16

21

-

16

01/03/93

2,5 | 12,5

21

-

12,5

01/01/96

2,8 | 12,5

21

-

12,5

01/03/97

3,3 | 12,5

21

-

12,5

01/03/98

3,6 | 12,5

21

-

12,5

01/03/99

4 | 12,5

21

-

12,5

01/03/00

4,2 | 12,5

21

-

12,5

01/01/01

4,3 | 12,5

20

-

12,5

01/03/02

4,3 | 12,5

21

-

12,5

01/01/03

4,3 | 13,5

21

-

13,5

01/01/04

4,4 | 13,5

21

-

13,5

01/01/05

4.8 | 13.5

21

-

13,5

01/12/08

4.8 | 13.5

21,5

-

13,5

01/01/10

4.8 | 13.5

21

-

13,5

01/07/11

4.8 | 9 | 13.5

21

-

13,5

01/01/12

4.8 | 9 | 13.5

23

-

13,5

 

 

 

 

 

Greece

 

 

 

 

01/01/87

3 | 6

18

36

-

01/01/88

3 | 6

16

36

-

28/04/90

4 | 8

18

36

-

08/08/92

4 | 8

18

-

-

01/04/05

4,5 | 9

19

-

-

15/03/10

5 | 10

21

-

-

01/07/10

5,5 | 11

23

-

-

01/01/11

6,5 | 13

23

-

-

20/07/15

6 | 13

23

-

-

01/06/16

6 | 13

24

 

 

 

 

 

 

 

Spain

 

 

 

 

01/01/86

6

12

33

-

01/01/92

6

13

28

-

01/08/92

6

15

28

-

01/01/93

3 | 6

15

-

-

01/01/95

4 | 7

16

-

-

01/07/10

4 | 8

18

-

-

01/09/12

4 | 10

21

-

-

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

1/01/1968     (1)

6

16,66

20

13

1/12/1968     (1)

7

19

25

15

01/01/70

7,5

23

33,33

17,6

01/01/73

7

20

33,33

17,6

01/01/77

7

17,6

33,33

-

1/07/1982     (2)

4 | 5,5 | 7

18,6

33,33

-

01/01/86

4 | 5,5 | 7

18,6

33,33

-

01/07/86

2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13

18,6

33,33

-

17/09/87

2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13

18,6

33,33

28

01/12/88

2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13

18,6

28

-

01/01/89

2,1 | 5,5 | 13

18,6

28

-

08/09/89

2,1 | 5,5 | 13

18,6

25 | 28

-

01/01/90

2,1 | 5,5 | 13

18,6

25

-

13/09/90

2,1 | 5,5 | 13

18,6

22

-

29/07/91

2,1 | 5,5

18,6

22

-

01/01/93

2,1 | 5,5

18,6

-

-

01/08/95

2,1 | 5,5

20,6

-

-

01/04/00

2,1 | 5,5

19,6

-

-

01/01/12

2,1 | 5,5 | 7

19,6

-

-

01/01/14

2,1 | 5,5 | 10

20

-

-

 

 

 

 

 

(1) Up to 1.1.1970, the VAT rates were applicable to a price inclusive of VAT itself. As from 1.1.1970, the VAT rates apply to prices net of tax.

(2) 4% rate 1.7.1982 to 1.1.1986 was provisional.

Croatia

 

 

 

 

01/08/98

-

22

-

-

01/11/99

0

22

-

-

01/01/06

0  | 10

22

-

-

01/08/09

0  | 10

23

-

-

01/03/12

0  | 10

25

-

-

01/01/13

5 | 10

25

-

-

01/01/14

5 | 13

25

-

-

 

 

 

 

 

Italy

 

 

 

 

01/01/73

6

12

18

-

01/01/75

6

12

30

18

18/03/76

6

12

30

18

10/05/76

6 | 9

12

30

18

23/12/76

1 | 3 | 6 | 9

12

30

18

08/02/77

1 | 3 | 6 | 9 | 12

14

35

18

03/07/80

2 | 8

15

35

18

01/11/80

1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12

14

35

15 | 18

01/01/81

2 | 8

15

35

18

05/08/82

2 | 8 | 10 | 15

18

38

20

19/04/84

2 | 8 | 10 | 15

18

30 | 38

20

20/12/84

2 | 9

18

30

-

01/08/88

2 | 9

19

38

-

01/01/89

4 | 9

19

38

-

13/05/91

4 | 9 | 12

19

38

-

01/01/93

4 | 9

19

-

12

01/01/94

4 | 9

19

-

13

24/02/95

4 | 10

19

-

16

01/10/97

4 | 10

20

-

-

17/09/11

4 | 10

21

-

-

01/10/13

4 | 10

22

-

-

01/01/16

4 | 5 | 10

22

 

 

 

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

01/07/92

-

5

-

-

01/10/93

-

8

-

-

01/07/00

5

10

-

-

01/07/02

5

13

-

-

01/01/03

5

15

-

-

01/08/05

5 | 8

15

-

-

01/03/12

5 | 8

17

-

-

14/01/13

5 | 8

18

-

-

13/01/14

5 | 9

19

-

-

 

 

 

 

 

Latvia

 

 

 

 

01/05/95

-

18

-

-

01/01/03

9

18

-

-

01/05/04

5

18

-

-

01/01/09

10

21

-

-

01/01/11

12

22

-

-

01/07/12

12

21

-

-

 

 

 

 

 

Lithuania

 

 

 

 

01/05/94

-

18

-

-

01/08/94

9

18

-

-

01/01/97

-

18

-

-

01/05/00

5

18

-

-

01/01/01

5 | 9

18

-

-

01/01/09

5 | 9

19

-

-

01/09/09

5 | 9

21

-

-

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

01/01/70

4

8

-

-

01/01/71

2 | 5

10

-

-

01/07/83

3 | 6

12

-

-

01/01/92

3 | 6

15

-

-

01/01/93

3 | 6

15

-

12

01/01/15

3 | 8

17

-

14

 

 

 

 

 

Hungary

 

 

 

 

01/01/88

0 | 15

25

-

-

01/01/93

0 | 6

25

-

-

01/08/93

10

25

-

-

01/01/95

0 | 12

25

-

-

01/01/04

5 | 15

25

-

-

01/01/06

5 | 15

20

-

-

01/09/06

5

20

-

-

01/07/09

5 | 18

25

-

-

01/01/12

5 | 18

27

-

-

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

01/01/95

5

15

-

-

01/01/99

5

15

-

-

01/01/04

5

18

-

-

01/01/11

5 | 7

18

-

-

 

 

 

 

 

Netherlands

 

 

 

 

01/01/69

4

12

-

-

01/01/71

4

14

-

-

01/01/73

4

16

-

-

01/01/76

4

18

-

-

01/01/84

5

19

-

-

01/10/86

6

20

-

-

01/01/89

6

18,5

-

-

01/10/92

6

17,5

-

-

01/01/01

6

19

-

-

01/10/12

6

21

-

-

 

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

01/01/73

8

16

-

-

01/01/76

8

18

-

-

01/01/78

8

18

30

30

01/01/81

8 | 13

18

30

30

01/01/84

10

20

32

32

01/01/92

10

20

-

-

01/01/95

10

20

-

12

01/01/16

10 | 13

20

-

13

 

 

 

 

 

Poland

 

 

 

 

05/07/93

7

22

-

-

04/09/00

3 | 7

22

-

-

01/01/11

5 | 8

23

-

-

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

01/01/86

8

16

30

-

01/02/88

8

17

30

-

24/03/1992(1)

5

16

30

-

01/01/95

5

17

-

-

01/07/96

5 | 12

17

-

-

05/06/02

5 | 12

19

-

12

01/07/05

5 | 12

21

-

12

01/07/08

5 | 12

20

-

12

01/07/10

6 | 13

21

-

13

01/01/11

6 | 13

23

-

13

 

 

 

 

 

(1) On 24 March 1992 Portugal abolished the zero rate. All goods and services previously zero-rated are now taxed at 6%.

Romania

 

 

 

 

01/07/93

-

18

-

-

01/01/95

9

18

-

-

01/02/98

11

22

-

-

01/01/00

-

19

-

-

01/01/04

9

19

-

-

01/12/08

5 | 9

19

-

-

01/07/10

5 | 9

24

-

-

 01/01/16

5 | 9

20

-

-

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

01/07/99

8

19

-

-

01/01/02

8,5

20

-

-

01/07/13

9,5

22

-

-

 

 

 

 

 

Slovak Republic

 

 

 

 

01/01/93

5

23

-

-

01/08/93

6

25

-

-

01/01/96

6

23

-

-

01/07/99

10

23

-

-

01/01/03

14

20

-

-

01/01/04

-

19

-

-

01/01/07

10

19

-

-

01/05/10

6 | 10

19

-

-

01/01/11

10

20

-

-

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

01/06/94

5 | 6 | 12

22

-

-

01/01/95

6 | 12 | 17

22

-

-

01/01/98

8 | 17

22

-

-

01/10/09

8 | 12

22

-

-

01/07/10

9 | 13

23

-

-

01/01/13

10 | 14

24

-

-

 

 

 

 

 

Sweden

 

 

 

 

01/01/69

 2,04 | 6,38 

11,11

-

-

01/01/71

3,09 | 9,89

17,65

-

-

01/06/77

3,54 | 11,43

20,63

-

-

08/09/80

3,95 | 12,87

23,46

-

-

16/11/81

3,67 | 11,88

21,51

-

-

01/01/83

3,95 | 12,87

23,46

-

-

01/07/90

4,17 | 13,64

25

-

-

01/01/92

18

25

-

-

01/01/93

21

25

-

-

01/07/93

12 | 21

25

-

-

01/01/96

6 | 12

25

-

-

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

01/04/73

-

10

-

-

29/07/74

-

8

-

-

18/11/74

-

8

25

-

12/04/76

-

8

12,5

-

18/06/79

-

15

-

-

01/04/91

-

17,5

-

-

01/04/94

-

17,5

-

8

01/01/95

8

17,5

-

-

01/09/97

5

17,5

-

-

01/12/08

5

15

-

-

01/01/10

5

17,5

-

-

04/01/11

5

20

-

-

 

3) Όρια ένταξης στον Φ.Π.Α. πολύ μικρών επιχειρήσεων

 Χώρα

Όρια απαλλαγής για τις πολύ μικρες επιχειρήσεις

Επιπλέον όρια 

Denmark*

6.707,00

 

Greece

10.000,00

 

Portugal

10.000,00

 

Finland

10.000,00

 

Cyprus

15.600,00

 

Estonia

16.000,00

 

Germany

17.500,00

 

Hungary*

19.351,00

 

Belgium

25.000,00

 

Italy

25.000,00

30.000 - 35.000 - 40.000 - 45.000 - 50.000

Luxembourg

25.000,00

 

Bulgaria*

25.565,00

 

Austria

30.000,00

 

Croatia*

30.523,00

 

Poland*

34.969,00

 

Malta

14.000,00

24.000 - 35.000

Czech Republic*

36.977,00

 

Lithuania

45.000,00

 

Romania**

49.133,00

 

Slovakia

49.790,00

 

Latvia

50.000,00

 

Slovenia

50.000,00

 

Ireland***

37.500,00

75.000

France

32.900,00

42.600 - 82.200

United Kingdom*

106.114,00

 

Spain

-

 

Netherlands

-

 

Sweden

-

 

     * Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς Ευρώ που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή
        Κεντρική Τράπεζα για τις 17 Μαρτίου το 2016.
   ** Τα κατώτατα όρια που εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα υπολογίζεται από τις τιμές
        ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της προσχώρησης, δηλαδή
        την 1.1.2007.
*** 37.500 για υπηρεσίες και 75.000 για πώληση αγαθών

Πηγή:  Taxud - EU

 

Πότε υποβάλλεται ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο; Πώς ο φορολογούμενος μπορεί να προστατεύσει τις καταθέσεις του από κατασχέσεις; Πού μπορεί να απευθυνθεί ο φορολογούμενος για να ρυθμίσει τα χρέη του στην εφορία; Στα ερωτήματα αυτά (και άλλα) επιχειρεί να απαντήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μέσω ενός χρηστικού Οδηγού που ανάρτησε στο διαδίκτυο.

Οι απαντήσεις της ΓΓΔΕ σε συνήθη ερωτήματα των φορολογουμένων έχουν προσαρμοστεί με βάση τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους ισχύοντες νόμους.

Για παράδειγμα μετά τις τελευταίες αλλαγές, το ακατάσχετο όριο μισθών, συντάξεων και περιοδικά καταβαλλόμενων επιδομάτων διαμορφώνεται σε 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ για τις καταθέσεις το όριο προστασίας έχει τεθεί στα 1.250 ευρώ, υπό την προϋπόθεση δήλωσης ενός ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.

Όσον αφορά στα χρέη προς το δημόσιο και το ενδεχόμενο να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των οφειλετών, διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών άνω των 100.000 ευρώ και η μη εξυπηρέτησή τους για διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών είναι ικανή συνθήκη για να ενεργοποιήσει ποινικές διώξεις . Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι φορολογούμενοι μπορούν να υψώσουν τείχος προστασίας έναντι κατασχέσεων και ευρύτερα μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ή ενεργοποίησης ποινικών διώξεων, ρυθμίζοντας τις οφειλές τους.

1. Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για τμηματική καταβολή βεβαιωμένων χρεών στο δημόσιο;

Όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, μπορούν είτε να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170) ρυθμίζοντας τις βεβαιωμένες οφειλές του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ' εξαίρεση τα δύο έτη, είτε στη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) ρυθμίζοντας τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών. Η ρύθμιση του ν. 4152/2013 υποστηρίζεται και ηλεκτρονικά.

2. Ποια είναι τα ακατάσχετα όρια μισθών – συντάξεων – καταθέσεων;

Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσόν αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσόν αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού.

Όσον αφορά στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό, το ακατάσχετο όριο ανέρχεται στα 1.250 ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν θεσπίζεται αυτοδίκαιη προστασία μισθού, σύνταξης ή περιοδικά καταβαλλόμενου ασφαλιστικού βοηθήματος που κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα, αλλά προστατεύονται, ως ακατάσχετες, μόνο οι καταθέσεις του ενός και μοναδικού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δηλωθέντος ως ακατάσχετου λογαριασμού και μέχρι του ύψους των 1250 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προέλευσης αυτών.

3. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο;

Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφ όσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των 100.000 ευρώ, προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

4. Με ποιο τρόπο αναστέλλεται η διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης;

Αναστέλλεται η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (επιβολή κατάσχεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων) σε περίπτωση υπαγωγής των οφειλών σε πρόγραμμα νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλής και τήρησης των όρων αυτών, καθώς και σε περίπτωση εκ του νόμου αναστολής ή κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου (με προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση).

5. Με ποιο τρόπο μπορεί ο οφειλέτης να πετύχει άρση κατάσχεσης;

Αιτήματα άρσης ή περιορισμού κατάσχεσης με πρόταση καταβολής συγκεκριμένου ποσού ή δέσμευσης άλλου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή για άλλο λόγο, εξετάζονται μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, που ανήκει η αρμοδιότητα επιδίωξης είσπραξης της οφειλής. Ο προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την εξέταση του αιτήματος άρσης της επιβληθείσας κατάσχεσης, στην περίπτωση που η οφειλή για την οποία αυτή επιβλήθηκε ανέρχεται στο ποσόν των 50.000 ευρώ και οφείλεται μέρος ή το σύνολο αυτής. Στην περίπτωση που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η αίτηση διαβιβάζεται με τον σχετικό φάκελο στην Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα για την έγκριση ή μη του σχετικού αιτήματος.

Στην ίδια Διεύθυνση διαβιβάζεται η αίτηση του οφειλέτη περί εξάλειψης υποθήκης ή για τον περιορισμό αυτής ή αίτημα για την εγγραφή υποθήκης σε άλλο ακίνητο του οφειλέτη, μαζί με τον σχετικό φάκελο που υπέβαλε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, στην περίπτωση που οφείλεται το σύνολο ή μέρος της οφειλής για την οποία ενεγράφη η υποθήκη επί ακινήτου, προκειμένου η ανωτέρω Διεύθυνση να αξιολογήσει τα στοιχεία του φακέλου και να εισηγηθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την έγκριση ή μη του σχετικού αιτήματος.

Η αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως: πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδίκησης των υπό αποδέσμευση και των προτεινόμενων προς δέσμευση ακινήτων, τους προτεινόμενους όρους αποδέσμευσης των ακινήτων, αντικειμενική και εμπορική αξία των υπό αποδέσμευση και προσφερομένων προς δέσμευση ακινήτων, τίτλους κτήσης των προσφερόμενων ακινήτων, βεβαίωση ότι δεν είναι δασική έκταση, εφόσον πρόκειται περί αγροτεμαχίου ή ότι δεν είναι κατεδαφιστέο, εφόσον πρόκειται περί αυθαιρέτου κτίσματος, αναλυτικός πίνακας χρεών, πληροφορίες για την φορολογική συμπεριφορά του αιτούντος, άλλα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα για την είσπραξη της οφειλής, γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., κ.λπ.

6. Μπορεί να περιοριστεί κατά ποσό ή ποσοστό η κατάσχεση που επιβλήθηκε στα χέρια τρίτου;

Ναι, υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων , σε συνδυασμό με την περίπτωση 65 της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β' 478) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα επιδίωξης είσπραξης της οφειλής, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη, να περιορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΗ-ΠΧ3) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΕ.

7. Τι πρέπει να ξέρουν όσοι σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τον λεγόμενο νόμο Κατσέλη;

Φυσικά πρόσωπα με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, τα οποία πρόκειται να καταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή στη δικαστική διαδικασία του ν 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: αιτούνται και παραλαμβάνουν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων οφειλών τους στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 2 του ν.3869/2010 (Α' 130), στην οποία αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, είτε είναι ατομικές είτε από συνυπευθυνότητα.

Στην κατάσταση οφειλών συμπεριλαμβάνονται και τυχόν οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010. Η λήψη της εν λόγω κατάστασης δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του taxisnet, στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που στο σχέδιο ρύθμισης της αίτησης του ν.3869/2010 συμπεριληφθούν οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που βρίσκεται σε ισχύ, από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο επέρχεται αυτοδικαίως η απώλεια της ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

 

Σε περίπτωση παύσης εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις:

 • υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 36.1. γ του Κώδικα Φ.Π.Α., μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης παύσης εργασιών (π.χ. παύση εργασιών νομικού προσώπου που τηρεί βιβλία βάσει πλήρη λογιστικών προτύπων την 27/03/2015, δήλωση της παύσης εργασιών στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. την 27/04/2015, προθεσμία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για την φορολογική περίοδο 1/03/2015 – 27/03/2015 την 29/05/2015).(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1108/2014).

 • υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για τη διενέργεια των διακανονισμών των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1205/2015).
 •  έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης για τα αποθέματα της επιχείρησης, πάγια (εφόσον έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου που τα επιβάρυνε κατά την αγορά τους) και εμπορεύσιμα, που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης.

πηγή : forologikanea .gr

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), ορίζουν τον χρόνο διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, τωνφορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων καταλαμβάνει μόνο αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι στα βιβλία απεικονίζονται οι συναλλαγές και πρέπει να διαφυλάσσονται προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος και η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Ανάλογα δε με το φορολογικό έτος (περίοδο) που αυτά αφορούν καθορίζεται ο χρόνος διαφύλαξής τους.

Ενόψει των ανωτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των μη χρησιμοποιημένων θεωρημένων βιβλίων και ως εκ τούτου η μη διαφύλαξη αυτών δεν αποτελεί παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία, τα οποία πρέπει να προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. για ακύρωση πριν από τη διακοπή εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης.

 

πηγή : forologikanea.gr

Ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς φορολογούμενους θίγεται σήμερα (Σεπτέμβριος 2016) από του επιστημονικούς συνεργάτες του taxheaven.gr. H δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων για οφειλές τόσο σε ασφαλιστικά ταμεία όσο και στη φορολογική Διοίκηση μας έχει απασχολήσει από παλαιότερα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκεντρώσουμε εκ νέου όσα ισχύουν για το εν λόγω θέμα ώστε να ενημερωθούν επαρκώς όλοι οι συνάδελφοι.
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διατήρησης (επανένταξης) των απολεσθεισών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο ν.4321/2015 για την τμηματική καταβολή ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.
 
Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:
  
► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Κ.Ε.Α.Ο.
 
Δυνατότητα ενταγμένων οφειλετών στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών δίνεται στην περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους σ’ αυτές, οι οποίες θα διαπιστώσουν και εφαρμόσουν τις απαραίτητες διευθετήσεις, για την επαναφορά των ρυθμίσεων (σ.σ. δείτε στον κόμβο το πρόσφατο δελτίο τύπου του ιδρύματος).
  
► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε.
 
Δυνατότητα στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών, ενταγμένων οφειλετών, δίνεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης πρόθεσης εμπρόθεσμης καταβολής (εμπρόθεσμη συναλλαγή) της εισφοράς ή δόσης/ων που προκάλεσαν την διακοπή και η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγονός, συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος - οφειλέτης. Μοναδικό αίτημα επανένταξης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης και να συνοδεύεται από δικαιολογητικά - παραστατικά που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια καταβολής και την ανάληψη, ενδεχομένως, της ευθύνης για την μη πραγματοποίησή της από τρίτους (π.χ. Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά κατάθεσης κ.τ.λ.).
 
Εφόσον η εξέταση αίτησης επανένταξης από το αρμόδιο όργανό της είναι θετική, ο οφειλέτης θα καλείται να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές και τις απλήρωτες - απαιτητές δόσεις συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στην μηχανογραφική εφαρμογή. Οφειλέτες που θα απωλέσουν την ρύθμιση μετά την 2/8/16 ακολουθούν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής αίτησης (το πρώτο γεγονός διακοπής ρύθμισης συντελείται με την μη καταβολή δόσης ή δόσεων την 31/8/16). Δείτε στον κόμβο το πρόσφατο έγγραφο με αριθ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/528/1105552/1.8.2016 του οργανισμού.
 
Σημείωση: Οι προϋποθέσεις επανένταξης στη ρύθμιση οφειλών που ισχύουν κατά τα παραπάνω, ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πλην Ν.Α.Τ. (σ.σ. δείτε στον κόμβο τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το υπουργείο με το αριθ. πρωτ.: 437/26.2.2016 έγγραφο).
 
 ► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών φορολογικής διοίκησης
 
Δυνατότητα ενταγμένων οφειλετών στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών δίνεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελωνείων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εξετάζουν τα γεγονότα και ενεργούν, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από το φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απωλεσθείσες (σ.σ. δείτε στο κόμβο σε σχέση με τα παραπάνω, τα οριζόμενα από την ΠΟΛ.1226/9.10.2015).
 
 Σημαντική επισήμανση: Αν δεν ισχύουν τα ανωτέρω τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Επειδή πολλοί φορολογούμενοι έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λήψη αναγκαστικών μέτρων από πλευράς Δημοσίου, πρέπει είτε να καταβάλουν τις σχετικές οφειλές ή να εντάξουν τα οφειλόμενα ποσά στην πάγια ρύθμιση (σ.σ. είναι η μοναδική που βρίσκεται σε ισχύ). Επίσης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού —που παρέχεται από το νόμο— από όλους τους μισθωτούς, συνταξιούχους και λοιπά φυσικά πρόσωπα που οφείλουν στη φορολογική Διοίκηση μέσω της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ., προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταθέσεών τους από κατασχέσεις.
 
Τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα των οφειλετών του Δημοσίου δεν κατάσχονται, εφόσον αυτά είναι έως και χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ προστατεύεται το 50% αυτών (έως 250 ευρώ). Όσον αφορά στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα φυσικών προσώπων (πλην μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων) για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, αυτές προστατεύονται έως του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Λοιπές περιπτώσεις εξαιρέσεων κατάσχεσης εις χείρας τρίτων μπορείτε να δείτε στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.356/1974). Δείτε στον κόμβο τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί σχετικά, από την ΠΟΛ.1222/6.10.2015.
 
Η Δήλωση του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού μπορεί να γνωστοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους, στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

 

Παραθέτουμε μερικές χρηστικές πληροφορίες που αφορούν στον Εν.Φ.Ι.Α. προκειμένου να αποτελέσουν ένα βοήθημα για όλους  αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της ανάρτησης των εκκαθαριστικών στους λογαριασμούς των φορολογουμένων.

1. Μεταβολές του Εν.Φ.Ι.Α. 2016 σε σχέση με το 2015

1.1. Εν.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων
α) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου επί των οικοπέδων. 
 

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
2015 Νέοι συντελεστές για το 2016
Μοναδιαία αξία Φ.Ζ. Συντελεστής Μοναδιαία αξία Φ.Ζ. Συντελεστής
(€/μ2) φόρου (€/μ2) φόρου
  (€/μ2)   (€/μ2)
0,01 − 2,00 1 0,003 0,01 − 2,00 1 0,0037
2,01 − 4,00 2 0,006 2,01 − 4,00 2 0,0075
4,01 − 6,00 3 0,010 4,01 − 6,00 3 0,0125
6,01 − 10,00 4 0,015 6,01 − 10,00 4 0,0185
10,01 − 14,00 5 0,023 10,01 − 14,00 5 0,0285
14,01 − 20,00 6 0,030 14,01 − 20,00 6 0,0375
20,01 − 50,00 7 0,060 20,01 − 50,00 7 0,0750
50,01 − 75,00 8 0,120 50,01 − 75,00 8 0,1490
75,01 − 100,00 9 0,150 75,01 − 100,00 9 0,1850
100,01 − 150,00 10 0,200 100,01 − 150,00 10 0,2470
150,01 − 200,00 11 0,300 150,01 − 200,00 11 0,3700
200,01 − 300,00 12 0,450 200,01 − 300,00 12 0,5550
300,01 − 400,00 13 0,600 300,01 − 400,00 13 0,7400
400,01 − 500,00 14 0,800 400,01 − 500,00 14 0,9900
500,01 − 600,00 15 1,000 500,01 − 600,00 15 1,2500
600,01 − 700,00 16 1,300 600,01 − 700,00 16 1,6000
700,01 − 800,00 17 1,500 700,01 − 800,00 17 1,8500
800,01 − 900,00 18 1,700 800,01 − 900,00 18 2,0950
900,01 − 1.000,00 19 1,900 900,01 − 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 − 1.500,00 20 2,500 1.000,01 − 1.500,00 20 3,100
1.500,01 − 2.000,00 21 3,000 1.500,01 − 2.000,00 21 3,700
2.000,01 − 3.000,00 22 4,000 2.000,01 − 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 − 4.000,00 23 6,000 3.000,01 − 4.000,00 23 7,400
4.000,01 − 5.000,00 24 7,500 4.000,01 − 5.000,00 24 9,2500
5.000,01+ 25 9,00 5.000,01+ 25 11,2500

β) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων (σημ. η αξία των αγροτεμαχίων δεν λαμβάνεται υπόψη για το συμπληρωματικό φόρο) [βλ. αρθρο 4 ν.4223/2014].

2.Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα: 2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των  της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
  κλίμακα για το 2015
 
  Νέα κλίμακα για το 2016
 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 − 300.000 0,0% 0,01 − 200.000 0,0%
300.000,01 − 400.000 0,1% 200.000,01 − 250.000 0,10%
400.000,01 − 500.000 0,2% 250.000,01 − 300.000 0,15%
500.000,01 − 600.000 0,3% 300.000,01 − 400.000 0,30%
600.000,01 − 700.000 0,6% 400.000,01 − 500.000 0,50%
700.000,01 − 800.000 0,7% 500.000,01 − 600.000 0,60%
800.000,01 − 900.000 0,8% 600.000,01 − 700.000 0,80%
900.000,01 − 1.000.000 0,9% 700.000,01 − 800.000 0,90%
Υπερβάλλον 1,0% 800.000,01 - 900.000 1,00%
  900.000,01 - 1.000.000 1,05%
  1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
    Υπερβάλλον 1,15%

γ) Δεν ισχύει η μείωση του κύριου φόρου κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων [βλ. Παρ. 5 άρθρου 3 ν.4223/2013].

1.2. Εν.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων

α) Αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού Εν.Φ.Ι.Α. από το 5 ‰ στο 5,5 ‰, ενώ για τα οριζόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5 ‰ στο 3,5‰ [βλ. Παρ. 3 άρθρου 5 ν.4223/2013].

β) Δεν ισχύει η απαλλαγή του συμπληρωματικού φόρου για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1‰ (ένα τοις χιλίοις) για τον Εν.Φ.Ι.Α. του 2016 [βλ. Παρ. 3 άρθρου 5 ν.4223/2013].

γ) Δεν ισχύει η μείωση του κύριου φόρου κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων [βλ. Παρ. 5 άρθρου 3 ν.4223/2013].

δ) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου επί των οικοπέδων [βλ. αρθρο 4 ν.4223/2013].

2) Δόσεις Φόρου Εν.Φ.Ι.Α.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 όπως προστέθηκε με τον νόμο 4410/2016 ισχύουν τα ακόλουθα: Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31ή Ιανουαρίου 2017.

Συνεπώς οι δόσεις θα καταβληθούν ως εξής: 

Καταβολή δόσεων Εν.Φ.Ι.Α.
 
Δόσεις 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση
Ημερομηνία 30/9/2015 31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016 31/01/2017


Δεν καταβάλλεται ποσό Εν.Φ.Ι.Α. μέχρι 1 ευρώ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013, για τον Εν.Φ.Ι.Α.  του 2014 δεν καταβάλλονται ποσά  μέχρι 5€, και από το έτος 2015 και επόμενα δεν καταβάλλονται ποσά μέχρι 1€.

3. Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

Για την εκκαθάριση Εν.Φ.Ι.Α. 2016 ισχύουν όλες οι παραδοχές οι οποίες ίσχυσαν και στην εκκαθάριση Εν.Φ.Ι.Α. των ετών 2014 και 2015. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΛ.1184/30.7.2014 : 

-Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

-Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

-Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

-Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

-Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

-Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων

-Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων.

- Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

- Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

- Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στη μηχανογραφική εκκαθάριση εφαρμόζονται τα ανωτέρω, στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου θα  αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.

Επίσης στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, στην πράξη  διοικητικού προσδιορισμού φόρου θα υπάρχει ειδική επισήμανση.

4. Διαδικασία εκκαθάρισης από την Δ.ΗΛΕ.Δ.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Δεν εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2016 σε νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους έως και την 31/12/2015. 
β) Δεν εκδίδεται πράξη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2016 σε φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει έως και την 31/12/2015, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης (εκκαθαριστικό Εν.Φ.Ι.Α.)
  

5. Νέα εκκαθάριση μετά από τροποποιητική δήλωση Ε9

5.1 Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για διορθώσεις και εκκαθάριση Εν.Ι.Φ.Α.

Μετά την κεντρική εκκαθάριση του Εν.Φ.Ι.Α. 2016 από την Δ.ΗΛΕ.Δ. η οποία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, νέες εκκαθαρίσεις γίνονται μετά από υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 (όταν το σύστημα θα είναι διαθέσιμο) για δύο περιπτώσεις.

α) Αυτόματη και ηλεκτρονική εκκαθάριση από την Δ.ΗΛΕ.Δ. στις περιπτώσεις που μετά από την τροποποίηση του Ε9 προκύπτει χρεωστική διαφορά στο Εν.Φ.Ι.Α. ή μηδενική διαφορά ή τέλος πιστωτική μέχρι 300,00 ευρώ.

β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εκκαθάριση ολοκληρώνεται στην Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

5.2. Τροποποιητικές Ε9 με μειωμένο πρόστιμο

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του αρθρου 84 του νόμου 4413/2016  παρατείνεται από τη λήξη της (29.7.2016), και για τέσσερις (4) ακόμη μήνες (ήτοι έως 30.11.2016) η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μειώνεται στο μισό.

5.3 Ε9: Ένα μόνο πρόστιμο όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές
 
Στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/20.11.2015 αναφορικά με τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), εκτός των άλλων αναφέρεται και μια σημαντική παράμετρος που αφορά στα πρόστιμα των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: 

 
 θ) Εφαρμογή του άρθρου 54 στις φορολογίες κεφαλαίου 

[...] Ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές συντίθενται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον έχει επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Ε9. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περισσότερα του ενός έτη, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επιβάλλει ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτών των ετών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος. Το πρόστιμο επιβάλλεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο έτος που δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης [...].

6. Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1081/2016 επήλθαν τροποποιήσεις στην παλαιότερη εγκύκλιο ΠΟΛ. 1212/2015  αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Όπως είναι γνωστό, —για τα φυσικά πρόσωπα— οι σημαντικότερες ελαφρύνσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016 αφορούν στην έκπτωση του 50% ή 100% αντίστοιχα του φόρου, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου (βλ. παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013). 

Για να λάβουν όμως τις ανωτέρω εκπτώσεις —όπως αναφέρει η νέα εγκύκλιος— οι φορολογούμενοι έπρεπε να είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, ήτοι μέχρι τις 15.7.2016  ή μέχρι 16.8.2016 (αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία). Συνεπώς όσοι φορολογούμενοι αφενός μεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, αφετέρου δε, δεν υπέβαλαν  εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν θα αντικρίσουν ένα μειωμένο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Επιπροσθέτως, στην ίδια ως άνω εγκύκλιο ΠΟΛ. 1081/2016 αναφέρεται ότι, η επιφάνεια των κτισμάτων καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων (σ.σ. που αποτελούν μία προϋπόθεση που ορίζεται στις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013), θα λαμβάνονται υπόψη βάσει των δηλώσεων Ε9 που έχουν υποβληθεί κι αυτές εμπρόθεσμαΑν είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα, χάνεται επίσης η μείωση του φόρου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά την διάρκεια εκκαθάρισης του Εν.Φ.Ι.Α. θα λάβει υπόψη της για τον υπολογισμό των μειώσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 μόνο όσα στοιχεία, κ.λπ. έχουν αναγραφεί στις εμπρόθεσμες δηλώσεις (Ε1 και Ε9).  ΠΟΛ.1212/24.9.2015]

7. Χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνΠΟΛ.1250/8.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Για την χορήγηση αναστολής Εν.Φ.Ι.Α. 2016 η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016 [ΠΟΛ.1212/24.9.2015].

8. Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Εν.Φ.Ι.Α.

Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν ότι δεν τους χορηγήθηκε η απαλλαγή / έκπτωση ή διαπιστώσουν άλλα λάθη (π.χ. στην φορολογητέα αξία των ακινήτων) θα  πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (η εν λόγω εγκύκλιος  με την ΠΟΛ.1251/12.11.2015, την ΠΟΛ.1003/5.1.2016 και τηνΠΟΛ.1073/1.6.2016).

Ειδικότερα: 

8.1 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών ή εκπτώσεων των άρθρων 3 έως και 5 πλην της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013

Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.,  σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 που υπάρχει συνημμένο στην απόφαση [ΠΟΛ.1163/23.7.2015], με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2016. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr). Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.
 

8.2 Διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 εκπτώσεων

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 2 ή 3 της ως άνω απόφασης, κατά περίπτωση με συνυποβαλλόμενα, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.

Για να χορηγηθεί απαλλαγή, σε περίπτωση εταιρείας ειδικού σκοπού, οι ονομαστικές μετοχές της οποίας ανήκουν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., απαιτείται η προσκόμιση του συστατικού της εγγράφου νομίμως δημοσιευμένου, όπου απαιτείται δημοσίευση, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι για την εταιρεία έχει εφαρμογή η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3986/2011και για το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου έχουν εκδοθεί ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ανήκουν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου της εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι το σύνολο των ονομαστικών μετοχών ανήκει σε ποσοστό εκατό της εκατό (100%.) στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.

Για να χορηγηθεί απαλλαγή, στις περιπτώσεις που κτίσμα των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης έχει υποστεί ζημίες από το σεισμό του Νοεμβρίου του 2015, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.

8.3. Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου

Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6 της απόφασηςΠΟΛ.1163/23.7.2015

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση Εν.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

9. Διοικητική Πράξη Προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. (Εκκαθαριστικό)

Ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εκκαθαριστικού του ΕνΦΙΑ για το 2016 δημοσιεύθηκε στην ΠΟΛ.1123/23.8.2016.  Δείτε εδώ τις διαφορές με το εκκαθαριστικό του 2015

10. Προσφυγή κατά της πράξης προσδιορισμού του φόρου Εν.Φ.Ι.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ΚΦΔ (ν.4174/2013), ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού.

11. Έκπτωση Εν.Φ.Ι.Α. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015  και το άρθρα 22 και 23 του ν. 4172/2013 το ποσό του Εν.Φ.Ι.Α εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων.
Ωστόσο όπως και άλλοι φόροι τέλη -σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο- έτσι και ο Εν.Φ.Ι.Α. εκπίπτει κατά τον χρόνο που καταβάλλεται.
Κατά συνέπεια εφόσον το σύνολο του φόρου καταβληθεί εντός του 2016, οι οντότητες  θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο του φόρου που βεβαιώθηκε. Στην περίπτωση όμως που κάποια δόση  καταβληθεί μέσα στο 2017, τότε η οντότητα θα αναμορφώσει το ποσό της δόσης αυτής, στα φορολογικά αποτελέσματα του 2016 και θα εκπέσει μόνο τις δόσεις που έχει καταβάλει μέσα στο έτος. 

Εν.Φ.Ι.Α. Οικοδομικών επιχειρήσεων

Οι δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Εν.Φ.Ι.Α., εκπίπτουν για πωλήσεις οικοδομών για τις οποίες το κέρδος τους προσδιορίζεται λογιστικά, ενώ για πωλήσεις οικοδομών με οικοδομική άδεια πριν το 2006 για τις οποίες το κέρδος τους προσδιορίζεται τεκμαρτά με βάση το άρθρο 34 του ν.2238/1994, οι εν λόγω δαπάνες δεν εκπίπτουν. [ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ 2016/ 1.6.2016 ]

12. Λογιστική αντιμετώπιση Εν.Φ.Ι.Α.

Νόμος 4308/2014 - Άρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:  
.....
ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.  
 

Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, επιβάλλει την αναγνώριση των εξόδων αποκλειστικά στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας αυτά έγιναν δεδουλευμένα. Συνεπώς όπως προκύπτει και από την περ. ε’ του άρθρου 17 του ν.4308/2014, ο Εν.Φ.Ι.Α. 2016 θα επιβαρύνει λογιστικά εξ ολοκλήρου το έτος στο οποίο αφορά, ήτοι το έτος 2016.


Πηγή: Taxheaven

Δύο είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα σε ό,τι αφορά στην αποπληρωμή σε δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση.

α) Η πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου A2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Δόσεις : Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Αίτηση : Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο taxis.

Οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται από τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις :

 • ΠΟΛ.1112/21.5.2013 [Ρυθμίζονται θέματα όπως:  Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση, προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα στοιχεία-πληροφορίες, απώλεια της ρύθμισης, λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.]
 • ΠΟΛ.1172/9.7.2013 [Ρυθμίζονται θέματα όπως : Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση, υποβολή αίτησης – καταβολή δόσεων, πάγια εντολή πληρωμής, προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη, δικαιώματα του Δημοσίου, απώλεια της ρύθμισης, αναστολή παραγραφής, εκπρόθεσμη καταβολή δόσης.]
 • ΠΟΛ.1226/9.10.2015 [Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως, το επιτόκιο της ρύθμισης, η αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής]

β) Και η  ρύθμιση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - ΚΦΔ, (ν.4174/2013 )

Δόσεις :  Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12). Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ.

Αίτηση : Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ είναι επίσης ο αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.

Οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται από τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις :

 • ΠΟΛ.1277/27.12.2013 [ Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την υπαγωγή, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ο τρόπος
  καταβολής δόσεων, τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης, και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης.]
 • ΠΟΛ.1189/1.8.2014 [[Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως : Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, καθορισμός αυτών που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση, διαδικασία υπαγωγής, υποβολή αίτησης - Καταβολή δόσεων, προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, Αρμόδια Υπηρεσία, αποτελέσματα υπαγωγής στην ρύθμιση, Ευεργετήματα της ,ρύθμισης, Δικαιώματα του Δημοσίου, ισχύς ρύθμισης, απώλεια της ρύθμισης, αναστολή παραγραφής]
 • ΠΟΛ.1226/9.10.2015 [Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως, το επιτόκιο της ρύθμισης, η αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής]

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ.,/Τελωνείο, κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.

Με την υπαγωγή των οφειλών στις ανωτέρω ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Επίσης, με την υπαγωγή των οφειλών στις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013 αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Τέλος στις περιπτώσεις πώλησης ακινήτων με παρακράτηση φόρου ο οποίος έχει υπαχθεί στις ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1118/29.7.2016.


http://taxheaven.gr

Τα ανήλικα τέκνα είναι εξαρτώμενα μέλη των γονέων τους εφ' όσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000,00 ευρώ και εφ' όσον συνοικούν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημά τους δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται καταρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. Κατ' εξαίρεση, φορολογείται χωριστά το εισόδημα του ανήλικου άγαμου παιδιού ανεξαρτήτως ποσού εφ' όσον προέρχεται


α) από την παροχή της προσωπικής του εργασίας

β) από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του

Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή και για τις δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δήλωσή του περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα αυτού όπως π.χ. το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

Αντίθετα, τα ενήλικα τέκνα που τηρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 είναι εξαρτώμενα μέλη εφ' όσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 ευρώ και συνοικούν με τους γονείς τους ενώ τα ενήλικα τέκνα που τηρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 εφ' όσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 6.000 ευρώ και συνοικούν με τους γονείς τους. Σε κάθε όμως περίπτωση τα ενήλικα τέκνα που αποκτούν εισόδημα υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν.4172/2013.
 

Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2589/2000), η έκπτωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. που ισχύουν ανά προϊόν παρέχεται στις ακόλουθες περιοχές και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

4.Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανία προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Η μείωση των συντελεστών καταργείται σταδιακά από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παραγράφου 4 του άρθρου 21.

                Η πρώτη ομάδα νησιών που καταργήθηκε η προηγούμενη μείωση των συντελεστών κατά 30% από 1.10.2015 αφορούσε τα νησιά ΘΗΡΑ, ΜΥΚΟΝΟ, ΝΑΞΟ, ΠΑΡΟ ΡΟΔΟ και ΣΚΙΑΘΟ.

                Η δεύτερη ομάδα νησιών που καταργήθηκε η προηγούμενη μείωση των συντελεστών κατά 30% από 1.6.2016 αφορούσε τα νησιά ΣΥΡΟ, ΘΑΣΟ, ΑΝΔΡΟ, ΤΗΝΟ, ΚΑΡΠΑΘΟ, ΜΗΛΟ, ΣΚΥΡΟ, ΑΛΟΝΝΗΣΟ, ΚΕΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟ και ΣΙΦΝΟ.

Με βάση τα ανωτέρω η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά 30% από 1.6.2016 θα ισχύει στα ακόλουθα μη χρωματισμένα νησιά μέχρι την ολοσχερή κατάργηση της μείωσης αυτής. Στα χρωματισμένα νησιά ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές φ.π.α.

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΣΛέσβο, Λήμνο και Άγιος Ευστράτιο

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ :  Χίο, Οινούσσες και Ψαρά

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ:  Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ: Ρόδος (24%), Κάρπαθος (24%) , Κως , Κάλυμνος , Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Σύμη, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Σαριά, Λειψοί, Ψέριμος , Αγαθονήσι , Λέβιθα,  Καστελλόριζο.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:  Νάξος (24%) , Άνδρος (24%), Πάρος  (24%), Τήνος (24%), Μήλος (24%), Κέα (24%), Αμοργός,  Ίος,  Κύθνος,  Μύκονος (24%),  Σύρος (24%), Θήρα  ή Σαντορίνη  (24%), Σέριφος, Σίφνος (24%), Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος (24%), Φολέγανδρος, Μακρόνησος, Ηρακλειά, Γυάρος, Πολύαιγος, Κέρος, Ρήνεια, Δονούσα, Θηρασία, Αντίμηλος, Δεσποτικό, Σχοινούσα, Άνω Κουφονήσι, Κάτω Κουφονήσι, Δήλος.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Θάσος (24%)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: Σαμοθράκη

ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ: Σκιάθος (24%), Σκόπελος, Αλόννησος (24%), Σκύρος (24%)

Σημειώνουμε ότι ο μειωμένος συντελεστής φ.π.α. του 24% διαμορφώνεται στο 17%, από 1.6.2016.

Kάποιες χρήσιμες διευκρινίσεις - οδηγίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων ακινήτων στις δηλώσεις Ε9 είναι οι ακόλουθες :

 • Όταν σε κάποιο τμήμα του ακινήτου υφίστανται διαφορετικές συνθήκες, που δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν σε μία γραμμή (π.χ. διάφορα εμπράγματα δικαιώματα, τμήμα του εδάφους εντός σχεδίου και τμήμα του εκτός σχεδίου και οικισμού, ψιλή κυριότητα από διαφορετικούς επικαρπωτές, κ.λπ.), το ακίνητο αναγράφεται σε περισσότερες γραμμές.
 • Όταν ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα επί του ιδίου ακινήτου (για παράδειγμα 50% πλήρους κυριότητα και 50% ψιλής κυριότητας), αυτά αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.
 • Σε οικοδομή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, η είσοδος (το κτίσμα) σε πυλωτή (κλιμακοστάσιο, σκάλα), αναγράφεται ως κύριος ή βοηθητικός χώρος, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή την πολεοδομική νομοθεσία. Το αυτό ισχύει και για την απόληξη κλιμακοστασίου.
 • Σε κάθε περίπτωση αναγραφής κτισμάτων απαιτείται και η συμπλήρωση των στοιχείων του οικοπέδου ή γηπέδου, επί του οποίου βρίσκονται αυτά. Κατ’ εξαίρεση δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου αποκλειστικά και μόνο σε κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης εφόσον αθροιστικά υπάρχει πλήρης σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για το σύνολο του οικοπέδου και των επ’ αυτού κτισμάτων (υφισταμένων ή μελλοντικών),και η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το σύστημα ΑΠΑΑ και βρίσκονται σε πολυκατοικία.
 • Για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο, ή η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, έχει κτισμένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. κυρίων χώρων.
 • Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες (εκ του νόμου της τακτοποίησης ή νομιμοποίησης), δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδηυφιστάμενο κτίσμα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αναγραφούν σε προηγούμενα έτη, για τα οποία δεν υφίστατο τέτοια υποχρέωση, αυτές δεν μπορούν να διαγραφούν.

 • Οι χώροι κύριας χρήσης (διαμέρισμα θυρωρού, βοηθητικός χώρος που τακτοποιήθηκε ως χώρος κύριας χρήσης, πυλωτή που μετατράπηκε σε κατοικία κ.λπ.), που δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες, αναγράφονται από όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.
 • Οι χώροι κύριας χρήσης (βοηθητικός χώρος που τακτοποιήθηκε ως επαγγελματική στέγη, πυλωτή που μετατράπηκε σε επαγγελματική στέγη κ.λπ.), που δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας, αναγράφονται από όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.
 • Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο ή κοινόκητο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.
 • Το πατάρι εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα, προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του.
 • Τα ειδικά κτίρια των κατηγοριών 7 έως και 12, εφόσον δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφονται σε μία γραμμή με το σύνολο της επιφάνειας και τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου, με συμπλήρωση και των στοιχείων του οικοπέδου και της στήλης 22.
 • Στα ειδικά κτίρια των κατηγοριών 7 έως και 12, εφόσον υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία αναγράφεται σε μία γραμμή με το σύνολο της επιφάνειας και, εφόσον αυτή εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφους, με τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου, με συμπλήρωση και των στοιχείων του οικοπέδου και της στήλης 22.
 • Στα ειδικά κτίρια των κατηγοριών 7 έως και 12, εφόσον δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και τα κτίσματα δεν είναι εφαπτόμενα, κάθε κτίσμα αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή με το σύνολο της επιφάνειάς του και, εφόσον αυτή εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφους, με τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου. Στην περίπτωση αυτή το οικόπεδο αναγράφεται σε μία μόνο γραμμή με συμπλήρωση και της στήλης 22.
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας, αναγράφονται ως κατοικίες.
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης ή ενοικιαζόμενων δωματίων και έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων, αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες.
 • Κολυμβητική δεξαμενή, για την οποία έχει εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου, αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου, η επιφάνεια εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής κατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους κατοικίας και η επιφάνεια της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους. Κολυμβητικές δεξαμενές, οι οποίες τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν με τους ν.3843/2010, ν.4014/2011 και ν.4178/2013, εφόσον είναι εσωτερικές, η επιφάνειά τους προστίθεται στην επιφάνεια των κύριων χώρων, ενώ, εφόσον είναι εξωτερικές, αναγράφονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστή γραμμή.
 • Δεξαμενές υγρών καυσίμων ή νερού, εφόσον είναι στεγασμένες και θεωρούνται κτίσματα, αναγράφονται ως βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε υπόγειο ή ισόγειο χώρο.
 • Πηγάδι νερού δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Δεν αναγράφονται επίσης και οι ανοιχτές υδατοδεξαμενές (στέρνες).
 • Οικίσκος στέγασης αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση, δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εφόσον πρόκειται για απόληξη γεώτρησης μικρής επιφάνειας μη δυνάμενη να αποτελέσει χώρο επαγγελματικής ή άλλης δραστηριότητας ή χρήσης (π.χ. αποθήκη κ.λπ.).
 • Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης.
 • Ακίνητα (κάθε κατηγορίας), που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, καθώς και ξενοδοχεία - ειδικά κτίρια, που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, και τα οποία εν μέρει ιδιοχρησιμοποιούνται και εν μέρει εκμισθώνονται από αυτά, αναγράφονται σε δύο γραμμές. Στη μία γραμμή αναγράφεται το μέρος του ακινήτου το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται, με την αντίστοιχη ένδειξη του «ιδιοχρησιμοποιούμενου», και στην άλλη γραμμή αναγράφεται το μέρος του ακινήτου, το οποίο εκμισθώνεται. Σε κάθε γραμμή αναγράφεται και η επιφάνεια του οικοπέδου που αναλογεί σε κάθε επιφάνεια του κτίσματος (ιδιοχρησιμοποιούμενου και μη), εφόσον τούτο απαιτείται ανάλογα με το είδος του ακινήτου.
 • Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου, όταν στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο υπάρχει διαλυτική ή αναβλητική αίρεση, το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων από τον αποκτώντα, σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης, και από τον πωλητή, σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης.
 • Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ακινήτου με αντάλλαγμα με το δικαίωμα σύνταξης οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης από τον αγοραστή, με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του εκ προσυμφώνου αγοραστή. Εφόσον στο προσύμφωνο προβλέπεται ρητή προθεσμία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της οποίας δεν παρέχεται δικαίωμα σύνταξης οριστικού συμβολαίου, το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του εκ προσυμφώνου πωλητή.
 • Σε περίπτωση γηπέδου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί πράξη εφαρμογής και εκκρεμεί η κύρωση αυτής, ο φορολογούμενος, μέχρι την κύρωσή της, αναγράφει το ακίνητο ως οικόπεδο στην κατάστασή του (και όχι όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής), με την ένδειξη ότι τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.
 • Επισημαίνεται ότι, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, αναγράφεται σε μία γραμμή το οικόπεδο, το οποίο απομένει, και σε διαφορετικές γραμμές αναγράφονται τα τμήματα του οικοπέδου, για τα οποία εκκρεμεί αποζημίωση και μέχρι την καταβολή αυτής.
 • Για να αναγραφεί ένα ακίνητο ως γήπεδο, απαιτείται βεβαίωσης της Πολεοδομίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι αυτό βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού.
 • Ο κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής, αναγράφει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του το σύνολο των κληρονομιαίων ακινήτων κατά το ποσοστό και το είδος του δικαιώματος επ’ αυτών.
 • Η αφάνεια αντιμετωπίζεται ως θάνατος, από την ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο της τελεσίδικης σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Αστικού Κώδικα.
 • Δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα οικόπεδα ή γήπεδα κοιμητηρίων καθώς και τα οστεοφυλάκια, οι νεκροθάλαμοι, οι τάφοι, τα αποτεφρωτήρια και τα χωνευτήρια, τα οποία βρίσκονται εντός αυτών. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν άλλα κτίσματα στους χώρους των κοιμητηρίων (όπως π.χ. τα κυλικεία, τα οποία θεωρούνται επαγγελματικές στέγες), αυτά αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς τη συμπλήρωση στοιχείων οικοπέδου.
 • Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν υποχρέωση να αναγράψουν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων τους κοινόχρηστους χώρους, κατά την έννοια του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα, που έχουν στην κυριότητά τους και έχουν δημοσιευθεί σε σχετικό ΦΕΚ.

“Εφόσον η συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων διαφοροποιείται από τα προαναφερθέντα, αλλά έχει αναγραφεί το σύνολο των στοιχείων του ακινήτου, ώστε να αποτυπώνεται η συνολική πραγματική του κατάσταση, η περιγραφή αυτή δεν θεωρείται εσφαλμένη.”

1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: "Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ.." (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε :
Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...)
Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:
Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www1.gsis.gr'; (Would you like to allow pop-ups from 'www1.gsis.gr'?)
Επιλέξτε ΝΑΙ (YES)
Επιλέξτε Επανάληψη (Retry)

2. Συμπληρώνοντας την δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείται λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ.

3.Πως μπορώ να υποβάλω την φορολογική μου δήλωση, για το φορολογικό έτος 2015;

Οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2015 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθμο τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

4.Πώς υποβάλλει εξουσιοδοτημένος λογιστής - φοροτεχνικός τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Taxisnet;

Θα συνδεθεί στη σελίδα www.gsis.gr, on line υπηρεσίες, υπηρεσίες προς πολίτες, λογαριασμός μου, είσοδος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, εφαρμογές, δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1,Ε2,Ε3, https://www.gsis.gr/faq/imageE1.pdf

5.Πώς μπορώ να υποβάλω την φορολογική δήλωση πελάτη μου, που δεν είναι χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet, όταν μου εμφανίζει μήνυμα ''ο φορολογούμενος έχει δεσμευτεί από άλλον λογιστή'';

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή-φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί.

6. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.

7.Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

8. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

9. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ και θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων».

10.Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με τον/την σύζυγό μου;

Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση.

Η δήλωση που αφορά την πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. από τον σύνδικο πτώχευσης.

Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

11.Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν την υποβολή της δήλωσης ;

Δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις . Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλει την δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ότι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισμού

12. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ θα επιλέξετε ένα από τους λόγους της μη απόκτησης.

13.Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2015 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ΄παρ.2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε ;

Θα υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση που στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.

14.Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία ( περ. α παρ.1 άρθρου 17 Κ.Φ.Ε )

15.Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;

Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1274/30.12.2015.
Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

16.Ποιές εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς συμπληρώνω ;

Εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από εσάς τους ίδιους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για λόγους όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης κλπ. Εφόσον είστε μέλος Δ.Σ. και αποκτάτε εισόδημα από μισθωτή εργασία της περ.δ΄ παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013, στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που εσείς οι ίδιοι αποδίδετε σε ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για μισθωτούς-συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

17.Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα εισοδήματα που αφορούν τα προηγούμενα έτη θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1.

18. Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα αναδρομικά που αφορούν τα προηγούμενα έτη θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στα έτη που αφορούν.

19.Στο πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν μερίσματα. Πώς θα τα δηλώσω;

Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς:

α) στο πίνακα Δ1 αν αφορά μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία.
Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες όλων των νομικών μορφών, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, πριν από την αφαίρεση του φόρου 10%.

β) στο πίνακα 6 αν αφορά μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία.

Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα – εταίρους προσωπικών εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες κ. λ .π). Αυτά τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4172/2013 και εξαντλείται με τον φόρο αυτό η φορολογική υποχρέωση των εταίρων.

20.Στο πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα ποσά που αφορούν τόκους (εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις) θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1 αθροιστικά με τους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού .

21.Στο πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν δικαιώματα. Πώς θα τα δηλώσω;

Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1.

Στα δικαιώματα περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου. (ΠΟΛ.1229/15.10.2015)

Επισημαίνεται ότι αν εισπράττονται δικαιώματα που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, πχ. επαγγελματίες συγγραφείς, καλλιτέχνες κ.λπ., αυτά αποτελούν έσοδο, δηλώνονται στο Ε3 και φορολογούνται, μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων δαπανών, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

22.Πώς θα συμπληρώσω στο πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο , θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων , είτε της εικόνας του Ε9 .Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια-1η δευτερεύσα-2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση.
Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

23.Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2015, πώς το δηλώνω;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα την χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.
Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για την σύζυγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.

24.Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκησης εμφανίζονται π.χ. 2 ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει πωληθεί. Πώς θα το διαγράψω;

Χαρακτηρίζεται ΜΟΝΟ το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας και ιδιοκατοικείτε και επιλέγετε Μεταφορά στη Δήλωση (το ακίνητο που έχει πουληθεί δεν το χαρακτηρίζετε).

25.Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο για να σας ανοίξει ο πίνακας με την εικόνα των ακινήτων σας. Επιλέγοντας τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιγραφικά στοιχεία τους όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε Μεταφορά στη Δήλωση με τα διορθωμένα στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2016.

26.Ποιός είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;

Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρώσετε 999999999.

27.Το ακίνητο μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει την σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

28.Το ακίνητο μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

29.Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.

30.Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν διαμένω σε σκηνή;

Σε περίπτωση φορολογούμενου σκηνίτη / νομάδα (διαμονή σε σκηνή) συμπληρώνεται ο κωδικός 801 με τον Α.Φ.Μ. 000000000 (9 μηδενικά).

31.Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;

α) Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

β) Αυτός που το κατοικεί , το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).

Γενικά η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κτλ) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κτλ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

32.Οι γονείς μου μένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του 1ου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Στην κατοχή τους έχουν ένα δεύτερο διαμέρισμα στον 3ο όροφο στο οποίο διαμένω. Πώς θα δηλώσω την διαμονή μου στη φορολογική μου δήλωση;

Στην περίπτωση σας δεν διαμένετε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σας ώστε να είστε φιλοξενούμενός τους αλλά σας έχει δοθεί ένα ξεχωριστό σπίτι να κατοικείτε. Επομένως πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 ενώ οι γονείς σας στο Ε2 που υποβάλλουν αναγράφουν το ακίνητο ως δωρεάν παραχωρημένο σε εσάς. Υπενθυμίζουμε ότι δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κτλ) και προς κατιόντες(παιδιά, εγγόνια κτλ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

33.Έχω στη κατοχή μου ηλεκτρικό ΕΙΧ. Πόσα κυβικά θα συμπληρώσω και πώς;

Το πεδίο που αναγράφονται τα κυβικά συμπληρώνεται με το μηδέν (0).

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα των οποίων η ισχύς μετράται αποκλειστικά με KW, ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) ευρώ ανεξαρτήτως ισχύος.

34.Πώς δηλώνει εταίρος-διαχειριστής-διευθύνων σύμβουλος τα αυτοκίνητα που τον βαρύνουν;

Στις περιπτώσεις εταιρειών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανώνυμων ή αστικών καθώς και κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ. η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στους εταίρους, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβούλους κ.λ.π. δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της Εταιρείας.
Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί από αυτοκίνητο εταιρείας συμπληρώνεται στο όνομα του φορολογούμενου που τον βαρύνει.

35. Για σκάφος που είναι σε ακινησία υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη;

Δεν υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σε σκάφος σε ακινησία, αρκεί να υπάρχει βεβαίωση από την αρμόδια Λιμενική αρχή που να προκύπτει επ΄ ακριβώς το χρονικό διάστημα της ακινησίας μέσα στο έτος 2015.
Στην ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία του σκάφους και θα επιλέξετε από την στήλη Λόγος μη εφαρμογής αντικειμενικής δαπάνης την ακινησία ενώ θα συμπληρώσετε και τον αριθμό πρωτ. της βεβαίωσης ακινησίας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

36.Πώς θα συμπληρώσω την δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1 Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας , θα την χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.

Προσοχή: Θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 203.

Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.12

37.Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.12 (ενοίκιο κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;

Συμπληρώνετε τους κωδικούς 801 και 802 με τους Α.Φ.Μ. των δυο εκμισθωτών και τους κωδικούς 811-812 και 813-814 με τα ποσά που αντιστοιχούν.
Αφήνετε τον κωδικό 803 κενό και το υπόλοιπο του ενοικίου το πληκτρολογείτε στον κωδικό 815-816 έτσι ώστε το άθροισμα των ποσών των κωδικών να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό ενοικίου.
Οι υπόλοιποι Α.Φ.Μ. ( με τα αντίστοιχα ποσά τους) καταχωρούνται σε χειρόγραφη κατάσταση στο αρχείο σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό ειδοποίησης της αρχικής εκκαθάρισης και όχι της τροποποιητικής (εφόσον υπάρχει τροποποιητική).

38.Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας , θα την χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.

Προσοχή : θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 207 ή 209 .

Στον πίνακα 6.14 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419,420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

39.Πρέπει να συμπληρώσω ποσό αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών ;

Όχι δεν πρέπει να συμπληρώσετε ποσό αποδείξεων στο κωδικό 049 ο οποίος είναι ανενεργός.

Δικαιούστε τη μείωση του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε για τα εισοδήματα που φορολογούνται με βάση την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

40.Θέλω να δηλώσω εξαρτώμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 8 με τα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών που σας βαρύνουν και αυτόματα θα συμπληρωθεί στον ίδιο πίνακα ο αριθμός των τέκνων σας. Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα εξαρτώμενα μέλη και επιπλέον τον ΑΦΜ για τα ενήλικα μέλη.

41.Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ;

Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση σας.

Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:


α) Για είσπραξη χρημάτων ή εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα τους δημοσίους υπολόγους και όσους ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, το ποσό των οποίων υπερβαίνει ανά τίτλο πληρωμής τα 1.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Στην περίπτωση καταβολής, από τους αμέσως ανωτέρω, εκχωρημένων/ενεχυριασμένων χρηματικών απαιτήσεων το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.


β) Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.


γ) Για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή δια εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως, εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, αντίστοιχα, από τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύμβασης.


δ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα.


ε) Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

 

Η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, είναι δύο (2) μήνες, εφόσον δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές και ένας (1) μήνας, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή είσπραξης ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

πηγή : forologikanea.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βασικό έντυπο Ε1 έχουν προστεθεί τουλάχιστον 20 νέοι κωδικοί που αφορούν κυρίως εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα (royalties), μερίσματα και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 
Οι αλλαγές στις δηλώσεις
Αναλυτικά οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στον τρόπο υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα του έτους 2014 θα είναι οι εξής: Κατεβάστε το αρχείο pdf

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων φορολογουμένων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ήταν η κατοικία αποβιώσαντος προσώπου από τους :


α) εξ αδιαθέτου κληρονόμους και τους εκ διαθήκης κληρονόμους που δεν καλούνται κατά την τάξη της εξ΄ αδιαθέτου διαδοχής και
β)τους εκ διαθήκης κληρονόμους που δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη της εξ΄αδιαθέτου διαδοχής Ο χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης επεκτείνεται μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους. (ΠΟΛ. 1067/2015) Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 25/06/2015 η οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2015 έως 25/06/2015, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του μέχρι και τις 31/12/2016. Επίσης οι κληρονόμοι του θανόντος μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για μείωση της προκαταβολής φόρου που προκύπτει από το εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας που απέκτησε εν΄ ζωή. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία του φορολογικού έτους στο οποία έγινε η βεβαίωση (άρθρο 70 ΚΦΕ).

Η δήλωση της ημερομηνίας θανάτου καθώς και η σχέση των κληρονόμων πρέπει να έχουν δηλωθεί στο γραφείο Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :
1. Έντυπα Μ1 και Μ7
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο (πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών) ή κληρονομητήριο
4. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή σε περίπτωση δημοσίευσης της αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη

Γενικές ερωτήσεις

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1058/26.3.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013», ορίζεται ότι:

«1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω. Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0-Μ1-Μ7 ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015.

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δοθούν από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή

(β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή

(γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

3. Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι οδηγίες της Δ/νσης Οργάνωσης (σχετ. το με αριθ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ2014/25.06.2014 έγγραφό της). Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας.

4. Σε περίπτωση που φορολογούμενος υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας ( άρθρο 4 Ν.4172/2013 ), ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς (π.χ. όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά που αφορούσαν το φορολογικό έτος 2014 και το αίτημά τους απορρίφθηκε, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος το αργότερο έως τις 31.12.2015), χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στο φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31.12.2015).

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσουν, εκπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

5. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 της παρούσης.»

Μετά την κοινοποίηση της ΠΟΛ. 1163/2016 του Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διακοπή εργασιών των φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών, είχαν προκύψει —εκτός των άλλων— και ορισμένες απορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτών σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου 4443 / 2013 δίνονται διευκρινίσεις στα ζητήματα που ανέκυπταν σχετικά με τις υποχρεώσεις προς αυτό (Γ.Ε.ΜΗ). 

Ας δούμε όμως όσα προβλέπονται στην απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., αλλά και στο ψηθισθέν ν. 4443 / 2016:

►  Στην ΠΟΛ. 1163/2016  μεταξύ άλλων έγιναν γνωστά τα εξής:

Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας (σ.σ. 23.11.2016)απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.  Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους. 

► Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4443 / 2016 θεσπίστηκαν τα ακόλουθα: 

Τροποποιήσεις του ν. 3419/2005 (Α' 297)1

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

«ε. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ., για τις οποίες από τα διαβιβαζόμενα στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. με χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγματικό χρόνο.»

Αιτιολογική έκθεση: Εφόσον από τα πραγματικά γεγονότα αποδεικνύεται πως ο χρόνος της παύσης εργασιών μιας επιχείρησης είναι προγενέστερος της 23-11-2016 και η σχετική πληροφορία διαβιβάζεται αρμοδίως στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., τότε η επιχείρηση αυτή θα διαγράφεται αυτεπάγγελτα από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία διαγραφής ίδια με αυτή της πραγματικής παύσης εργασιών. Η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο τρόπος απόδειξης του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών και εν γένει οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιγράφονται στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Στη συγκεκριμένη διάταξη υπάγονται μόνο οι επιχειρήσεις των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών προηγείται της 23-11-2016 επειδή η εν λόγω ημερομηνία είναι η ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (σ.σ. βλ. ΠΟΛ. 1163/2016.

2. Στο άρθρο 6 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεών τους για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.»

Η υπάρχουσα παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 αναριθμείται σε 4.

Αιτιολογική έκθεση:  Όσοι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των ανωτέρω, θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών Γ.Ε.ΜΗ., όσο και από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους. Επίσης, επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος της παύσης εργασιών τους είναι αποδεδειγμένα προγενέστερος της 23-11-2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση είτε αυτή είναι υποχρέωση εγγραφής/καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε είναι υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στο άρθρο 8 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την καταβολή επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.»

Αιτιολογική έκθεση: Όσοι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των ανωτέρω, θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών Γ.Ε.ΜΗ., όσο και από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους. Επίσης, επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος της παύσης εργασιών τους είναι αποδεδειγμένα προγενέστερος της 23-11-2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση είτε αυτή είναι υποχρέωση εγγραφής/καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε είναι υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ.

Από το συνδυασμό των παραπάνω διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

► Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβαίνουν σε διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τις 23.11.2016: Οι υπόχρεοι αυτοί, κατά τη διαδικασία διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

► Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που είτε είχαν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή όχι και προβαίνουν σε διακοπή εργασιών με ημερομηνία πραγματικής διακοπής πριν τις 23.11.2016: Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών να καταθέσουν και αποδεικτικό της λύσης τους, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους. Για τις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον από τα τα διαβιβαζόμενα στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία2 προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. με χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγματικό χρόνο

Επίσης, όσοι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των ανωτέρω, θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών Γ.Ε.ΜΗ., όσο και από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος της παύσης εργασιών τους είναι αποδεδειγμένα προγενέστερος της 23-11-2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση είτε αυτή είναι υποχρέωση εγγραφής/καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε είναι υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ.

 

___________________

[1] Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια εκκαθάρισης των μητρώων του κράτους από επιχειρήσεις οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι ενεργές. Ειδικότερα για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η προσπάθεια αφορά την εκκαθάρισή του είτε από επιχειρήσεις που μετέπεσαν σε αυτό αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων, χωρίς ποτέ να προβούν στην ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είτε από επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργές. Η προσπάθεια εκκαθάρισης του Γ.Ε.ΜΗ. συνδέεται με αντίστοιχες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης αυτών, όπως περιγράφεται στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1163/2016 (Β' 3779).

[2] Να θυμίσουμε ότι στην παρ. 3 του άρθρου 3 της 
ΠΟΛ. 1163/2016 αναφέρονται τα ακόλουθα: «3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., κατάσταση με τους φορολογούμενους (Α.Φ.Μ. επωνυμία ημερομηνία διακοπής εργασιών) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους με τις διαδικασίες της παρούσας».

Πηγή: Taxheaven

Πλαστό θεωρείται το  τιμολόγιο (..φορολογικό στοιχείο) που :

ΔΙΑΤΡΗΣΗ : έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.

AΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ : το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

 

Εικονικό θεωρείται το  τιμολόγιο (..φορολογικό στοιχείο) που :

ANYΠΑΡΚΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ : εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής

ΑΓNΩΣΤΟ TO ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ή ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ : η συναλλαγή στην οποία το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογική Διοίκηση.

(Το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή νομική οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται)

AΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ : τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.


Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, τόσο του λαμβάνοντα, όσο και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.

Επίσης δεν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο

πηγή : forologikanea.gr

Αναμφισβήτητα, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία έτη, ξεκινώντας από τις Η.Π.Α., αφού πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ενοικίαζαν την εξοχική τους κατοικία ή τη δευτερεύουσα σε τρίτους χωρίς μεσάζοντες. Ο πιο γνωστός ιστότοπος είναι αυτός της Airbnb. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή. Αρχικά, φωτογραφίζεις το ακίνητο και έπειτα γίνεται η εγγραφή στον ανάλογο ιστότοπο προκειμένου να τοποθετηθεί η αναγγελία ενοικίασης έναντι χαμηλού σχετικά μισθίου για λίγες μέρες. Αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν τις οικίες στον ιστότοπο και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Η διαδικασία αυτή δεν άργησε να επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπου οι ιδιοκτήτες αντιμέτωποι με την κρίση που πλήττει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, προτίμησαν από το να έχουν τα ακίνητα «παρκαρισμένα» και ζημιογόνα, να βρουν μέσω αυτής της οδού τρόπο να καλύψουν το κόστος διαχείρισης τους.

Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ή εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Αυτό ήταν το εύλογο ερώτημα που τέθηκε από την πρώτη στιγμή αφού ο Κ.Φ.Ε αλλά και οι άλλοι κώδικες του υπουργείου οικονομικών δεν προέβλεπαν κάτι σχετικό.

 • Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν την ψήφιση του Ν 4336/2015, ο νόμος όριζε ότι το ακίνητο που εκμισθώνεται για διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών, θεωρείτο τουριστικό κατάλυμα. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης ήταν υποχρεωμένος να ιδρύσει επιχείρηση αφού έχει προβεί στην έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας ως τουριστικό κατάλυμα από τον ΕΟΤ. Διαδικασία όχι απλή, αρκετά χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος. Οι επιλογές ήταν απλές… Η πρώτη να εξακολουθεί να μένει το ακίνητο κενό και η δεύτερη να γίνεται η διαδικασία βγάζοντας το κράτος «απέξω» . Και στις δύο περιπτώσεις ο μεγάλος χαμένος ήταν το ίδιο το κράτος αφού έμενε εκτός από μία πολύ μεγάλη αγορά που είχε δημιουργηθεί.
 • Ωστόσο, με την ψήφιση του Ν.4336/2015, από 1/11/2015 τα πράγματα λίγο βελτιώθηκαν, αφού άνοιξε ο δρόμος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που τους επέτρεψε να εκμισθώνουν τα ακίνητα τους για διάστημα ακόμη και λιγότερο των τριάντα ημερών, χωρίς την έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.
 • Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να νοικιάσει κάποιο ακίνητό του για λίγες ημέρες σε κάποιον ενδιαφερόμενο η διαδικασία έγινε απλούστερη ,εφόσον όμως συντρέχουν κάποιεςβασικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν .

Πρώτον, ο ιδιοκτήτης οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα του TAXISτο μισθωτήριο που θα αναφέρει τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση με τον Αριθμό ταυτότητας του αλλοδαπού εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ελληνικό ΑΦΜ, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να ληφθεί ΑΦΜ για αυτό και μόνο το λόγο.

Βασική προϋπόθεση όμως είναι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να μην παρέχεται κάποια άλλη υπηρεσία επιπλέον όπως π.χ καθαρισμός, πρωινό, αλλαγή κλινοσκεπασμάτων κλπ, διότι τότε μιλάμε σαφέστατα για υπηρεσίες ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, όπου θα πρέπει να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία της έγκρισης από τον ΕΟΤ.

Όταν η εκμίσθωση είναι βραχυπρόθεσμη απαλλάσσεται βεβαίως από Φ.Π.Α. και από τήρηση λογιστικών βιβλίων, επομένως η εκμίσθωση θεωρείται αστική και η φορολόγησή της γίνεται στα εισοδήματα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί δύο εγκύκλιοι ,η ΠΟΛ 1069/2015 και η ΠΟΛ 1230/2015, αναφορικά με τα θέματα που προκύπτουν από το εισόδημα εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας καθώς και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων μισθώσεως ακίνητης περιουσίας. Χαρακτηριστικά για το θέμα η ΠΟΛ 1230/2015 προβλέπει ότι αναφορικά με την εκμίσθωση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών ή επαύλεων), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης. Επίσης, δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή σε περιπτώσεις εξάμηνης μίσθωσης σε αλλοδαπούς φοιτητές με το πρόγραμμα ERASMUS, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1030/23.1.2015 εγκύκλιο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μίσθωσης απαιτείται η καταχώρηση του ΑΦΜ του μισθωτή.

Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας αυτό που αναφέρεται στην την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. 4172/13 , κάτι που μας είχε απασχολήσει και σε παλαιότερα σε άρθρο, όπου ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

Επίσης, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής πέραν της διαμονής παρέχει και κάποια επιπλέον υπηρεσία, όπως αναφέραμε παραπάνω, τότε η βραχυπρόθεσμη μίσθωση θεωρείται τουριστική και ο εκμισθωτής υποχρεούται από το νόμο να κάνει έναρξη δραστηριότητας και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Το θέμα όμως είναι τι θεωρείται έξτρα υπηρεσία; Η παροχή ίντερνετ και τηλεφώνου, η παροχή συνδρομητικής ή δορυφορικής τηλεόρασης, η παροχή των επίπλων και των σκευών της οικίας και άλλα τέτοια παραδείγματα μπορούν να θεωρηθούν έξτρα παροχή και η διαδικασία να θεωρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητά;

Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές είναι τεράστιες και δεν έχει να κάνει μόνο με τις φορολογικές κλίμακες αλλά και με μία σειρά άλλων θεμάτων.

Το εισόδημα από μίσθωση ακινήτων φορολογείται με την εξής κλίμακα:

0-12.000 15%

12.001-35.000 35%

35.001 και άνω 45%

Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την εξής κλίμακα:

0-20.000 22%

20.001-30.000 29%

30.001-40.000 37%

40.001 και άνω 45%

Στην επιχειρηματική δραστηριότητα έχουμε ακόμα :

- Ασφαλιστικές εισφορές 26,95%

- Τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ και 500 για κάθε υποκατάστημα

- Προκαταβολή φόρου 100%

- Η κλίμακα είναι ενιαία με τις μισθωτές υπηρεσίες.

Επειδή λοιπόν οι διαφορές είναι τεράστιες , αλλά παράλληλα το φαινόμενο «βραχυπρόθεσμη μίσθωση» όλο και αυξάνεται, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να υπάρξει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο επ’ αυτού.

Η πρόταση που υπάρχει είναι να δημιουργηθεί ένα ειδικό μητρώο όπου θα δηλώνεται ο εκμεταλλευτής τέτοιων ακινήτων στο μητρώο της Δ.Ο.Υ και ο ειδικός κωδικός που θα χορηγείται από την εφορία θα πρέπει να δηλώνεται στους ιστότοπους που δημοσιεύεται το ακίνητο.

πηγή : eforologia.gr

 Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.48631/12716 ενημερώνει, σχετικά για τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων, το οποίο θα στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Αθηνών του ΟΑΕΕ, Πειραιώς 46-48, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5275975.

Τα μετρητά στο στρώμα για πρώτη φορά στο πόθεν έσχες. Η υποβολή της δήλωσης για πρώτη φορά ηλεκτρονικά. Η φετινή διαδικασία υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχει αρκετές καινοτομίες, ορισμένες εκ των οποίων αναμένεται να προκαλέσουν ισχυρούς διαδικαστικούς πονοκεφάλους στους υπόχρεους.

Ευτυχώς, με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούν να περνούν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα και του Ε9 για τα ακίνητα, ενώ αντίγραφα των δηλώσεων αυτών θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στο πόθεν έσχες.

Από αύριο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία και εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τις δηλώσεις τους. Για πρώτη φορά, οι υπόχρεοι καλούνται να δηλώσουν μετρητά στο στρώμα (εκτός τραπεζικού συστήματος), εφόσον υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, και κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αναγράφονται σε ειδικούς κωδικούς της δήλωσης, πέρα δηλαδή από μετοχές, ομόλογα, παράγωγα και καταθέσεις, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές πύλες της εφαρμογής «πόθεν» (www.pothen.gr) είναι προγραμματισμένο να ανοίξουν αύριο και να κλείσουν στις 15 Ιανουαρίου 2017. Ήδη αρμόδιοι παράγοντες εκδηλώνουν ανησυχία για το εάν το σύστημα θα αντέξει.

Στη συνέχεια, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου το αργότερο, οι αρμόδιοι φορείς θα δημιουργήσουν λίστες υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων (βουλευτές, αιρετοί, δικαστικοί, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης), ενώ ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα προβλέπεται ανάρτηση των δηλώσεων στο διαδίκτυο.

Το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες αναμένεται να λειτουργήσει σαν πιλότος, ένα είδος πειράματος, για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο σύμφωνα με τις δηλώσεις αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών, θα μπει στη ζωή μας στις αρχές του 2017.

Προς το παρόν, κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων πόθεν έσχες.

Διαδικασία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

1. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του, καθώς και του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

2. Η ταυτοποίηση υπόχρεου και συζύγου από την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Διακριτούς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet πρέπει να έχει τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος υπόχρεου υποβολής Δ.Π.Κ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική έγκριση των περιουσιακών στοιχείων, που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και αφορούν στον/στη σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

3. Κατά την υποβολή ετήσιας Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος οφείλει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, σε σχέση με το αντίγραφο της Δ.Π.Κ. του αμέσως προηγούμενου έτους, που παράγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβοήθησή του και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί.

4. Ο υπόχρεος υποβάλλει με τον/την σύζυγο κοινή Δ.Π.Κ.

5. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου υπόχρεου να συνυποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του συστήματος το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας. Άρνηση θεωρείται και η βεβαιωμένη διάσταση των συζύγων, που έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

Με στοιχεία από το Taxis

Κατά την υποβολή Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού, δηλαδή, ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο.

Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως Α.Δ.Τ., διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ., δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δ.Π.Κ. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά, οικογενειακά κ.λπ., ως και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.

Η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή κατά τον χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια Δ.Π.Κ. περιέχει τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους, στο οποίο αφορά η δήλωση, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Πού τα βρήκες

Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων.

Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το εισπραχθέν τίμημα. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.

Στην περίπτωση απόκτησης και απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το άνω ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

Δικαιολογητικά

Για την υποβοήθησή του στην ηλεκτρονική υποβολή της Δ.Π.Κ., ο υπόχρεος, μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISnet και εφόσον συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή του σε αυτό, μπορεί να μεταφέρει στη Δ.Π.Κ. τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους, στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη «βεβαίωση της περιουσιακής του κατάστασης» κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι ετήσια, όπως αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, κατά την οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ., από τυχόν υποβολή τροποποιητικών ή/και συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος που αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς και τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου κατά την ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου, θα επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις ανωτέρω χορηγήσεις όλων των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων, οφείλει να τηρεί αρχείο για αυτές, με το στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας χορήγησης/πρόσβασης, καθώς και τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της οριστικοποιημένης Δ.Π.Κ., που σχετίζεται με την κάθε χορήγηση.

Για τις Δ.Π.Κ. των ετών 2015 και 2016, που έχουν οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους πριν από την έκδοση της παρούσας, θα πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τον φορέα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής Δ.Π.Κ., τα συνυποβαλλόμενα της ανωτέρω παραγράφου.

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των Δ.Π.Κ, η φορολογική διοίκηση χορηγεί στα αρμόδια όργανα ελέγχου, μετά από αίτησή τους, στοιχεία για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων αρμοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά.

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της υποβληθείσας Δ.Π.Κ., ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

Πολιτικά πρόσωπα

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ., οι υπόχρεοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες των υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων (βουλευτές, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτεροι δικαστικοί), όπως αυτές προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο όργανο ελέγχου, εφάπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και εφόσον υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Συμβόλαια των ακινήτων.

- Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, που κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνουν το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα των προϊόντων, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.

- Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).

- Παραστατικά των Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών Ιδρυμάτων απ' τα οποία θα αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων.

- Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κινητά μεγάλης αξίας άνω των 30.000,00 €, όπως ειδικότερα αυτά προσδιορίζονται στο στοιχείο vi της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003.

- Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων, καθώς και των κάθε χρήσης οχημάτων και σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά η δήλωση επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης.

- Παραστατικά για συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα στοιχεία των Δ.Π.Κ. τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Τέλος τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Με το ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ η επικοινωνία πραγματοποιείται στο 210 48.02.100 (αστική χρέωση), από τις 07:00-17:00, τις εργάσιμες ημέρες.

euro2day.gr

Από τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου, διατίθεται στο ευρύ κοινό το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη προσφέρει στον πολίτη έναν εύχρηστο και φιλικό τρόπο ηλεκτρονικής αναζήτησης και πρόσβασης σε έγγραφα νομικού περιεχομένου, που αφορούν στον ίδιο, καθώς και στις συναλλαγές του με το Υπουργείο Οικονομικών, όπως: Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Ατομικές Διοικητικές Λύσεις, Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε. και Λοιπά Έγγραφα.

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης, “Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και Επιχειρήσεις”, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή σύγκλιση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.publicrevenue.gr/elib 

 

Τα πιο συνηθισμένα κριτήρια εξέτασης και αξιολόγησης για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι τα ακόλουθα:

Πλήθος εταίρων: Κάποιες νομικές μορφές χρειάζονται μόνο ένα πρόσωπο (είτε φυσικό, είτε νομικό) για να συσταθούν (ατομικές, μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., μονοπρόσωπη Α.Ε.), ενώ κάποιες άλλες νομικές μορφές απαιτούν υποχρεωτικά δύο άτομα και πάνω (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).
Ελάχιστο κεφάλαιο: Βάσει νόμου υπάρχει αξιοσημείωτο κατώτατο όριο κεφαλαίου μόνο για τη σύσταση της Α.Ε. (24.000,00 ευρώ). Για τις υπόλοιπες νομικές μορφές το απαιτούμενο υποχρεωτικό κεφάλαιο δεν είναι άξιο λόγου (για την Ε.Π.Ε. 30,00 ευρώ και την Ι.Κ.Ε. 1,00 ευρώ). Βέβαια το απαιτούμενο κεφάλαιο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας καθορίζεται από το εκάστοτε επιχειρηματικό πλάνο.
Διαδικασία Ίδρυσης: Μέσω Δ.Ο.Υ. (ατομικές), μέσω Γ.Ε.ΜΗ. (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) και μέσω Συμβολαιογράφου (Ε.Π.Ε., Α.Ε.). 
Κόστος Ίδρυσης: Τα σχετικά παράβολα και οι φόροι για την ίδρυση της εταιρείας.
Λογιστικό κόστος: Ανάλογα με το είδος τήρησης βιβλίων που εξαρτάται από τη νομική μορφή, την ύπαρξη προσωπικού, τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Φορολογία: Υπάρχουν τρεις φορολογικοί συντελεστές (13%,26%,33%) υπό προϋποθέσεις και ανάλογα τη νομική μορφή.
Ευθύνη εταίρων/μετόχων και διαχειριστών : Η ευθύνη είναι απεριόριστη για τους εκπροσώπους των εταιρειών και για τους ομόρρυθμους εταίρους.

Εργατικά

 

                Η 25η Μαρτίου ανήκει στις κατά νόμο εξαιρετέες εορτές, κατά τις οποίες  απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και συνεπώς η απασχόληση του μισθωτού, εκτός από αυτές που η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητάς τους εξαιρούνται από τον νόμο.

                Φέτος η αργία της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με το Σάββατο, που είναι ημέρα ανάπαυσης για τους εργαζομένους που εργάζονται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την πενθήμερη απασχόληση, οπότε ας δούμε τις διαφοροποιήσεις που φέρνει η ταύτιση αυτή, τόσο μισθολογικά όσο και ασφαλιστικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α) Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα ασφαλιστούν για 6 ημέρες αλλά θα τους καταβληθεί επιπλέον 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, διότι με την καθημερινή  εργασία τους το πενθήμερο Δευτέρα έως Παρασκευή κάλυψαν τις ώρες εργασίας που τους αναλογούν για την ημέρα του Σαββάτου. Επομένως για την εβδομάδα αυτή θα ασφαλιστούν για 6 ημέρες αλλά θα πληρωθούν για 7/25 ημερομίσθια. Θέμα προσαύξησης λόγω υπερεργασίας δεν τίθεται διότι η προσαύξηση αυτή νοείται μόνο με την πραγματική επιπλέον εργασία. 

Β) Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, θα ασφαλιστούν για 6 ημέρες εβδομαδιαίως, αλλά θα τους καταβληθούν 7 ημερομίσθια, διότι με την καθημερινή  εργασία τους το πενθήμερο Δευτέρα έως Παρασκευή κάλυψαν τις ώρες εργασίας που τους αναλογούν για την ημέρα του Σαββάτου.

                ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α) Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα ασφαλιστούν για 6 ημέρες και θα τους καταβληθεί κανονικά το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους για την ημέρα αυτή, παρόλο που δεν πρόσφεραν την εργασία τους. Επομένως για την εβδομάδα αυτή θα ασφαλιστούν για 6 ημέρες και θα πληρωθούν για 6/25 ημερομίσθια. 

Β) Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, θα ασφαλιστούν για 6 ημέρες εβδομαδιαίως, και θα τους καταβληθούν 6 ημερομίσθια, διότι δεν θα εργαστούν την ημέρα αυτή για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτούς.

 Δεν νοείται βεβαίως θέμα χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της εβδομάδας, καθώς και καταβολή του ημερομισθίου σε αυτόν που απουσίασε αδικαιολογήτως από την εργασία του την ημέρα αυτή.

                 Σε περίπτωση μη απασχόλησης, οφείλεται μόνον στους αμειβόμενους  με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου μία εξαιρετέα εορτή συμπέσει στην  περίοδος αδείας αναψυχής . Εκτός του γεγονότος ότι η ημέρα αυτή δεν αθροίζεται με τις υπόλοιπες ημέρες  αδείας, ο ημερομίσθιος δικαιούται 1 επιπλέον ημερομίσθιο.

                Το ημερομίσθιο αυτό οφείλεται στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (και μη απασχολούμενους κατά την αργία) όλων των επιχ/σεων, δηλαδή τόσο εκείνων στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αργίας κατά την Κυριακή ή τις ημέρες εξαιρέσιμων εορτών, όσο και εκείνων στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές και συνεπώς είναι επιτρεπτή η λειτουργία και η απασχόληση του προσωπικού κατά τις ημέρες αυτές (επιχ/σεις συνεχούς λειτουργίας κλπ. – βλ. Μελ. Κ. Μαρκόπουλου εις ΔΕΝ 2003, τεύχος 1408, σελ.977 επ. και (συνεχ.) σελ. 1059 επ.).

 Τούτο διότι η σχετική διάταξη του άρθρου 2  παραγρ. 3 του ΝΔ 3755/57 δεν κάνει διάκριση, ο δε σκοπός του νόμου είναι να λαμβάνουν οι ημερομίσθιοι  τα 6 ημερομίσθια των εξαιρέσιμων εορτών πάντοτε, ακόμη και όταν (όπως έχει δεχθεί η νομολογία) η αργία συμπίπτει με Κυριακή (βλ. σχετ. Αλλ. ΔΕΝ 2001 σελ. 1423), εφ’ όσον βεβαίως η μη απασχόληση τους δεν οφείλεται σ’ αυτούς.

                Α ν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολογήτως στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους (όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και ανήκουν στην ανωτέρω περίπτ. Β’). Από τους μισθωτούς της ανωτέρω περιπτώσεως α’ ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει 1/25 (ακριβέστερα τόσα ημερομίσθια όσα θα πραγματοποιούσαν) από τον μισθό τους (βλ. και ΔΕΝ 2014, τ. 1653 σ.1112).  

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την αμοιβή της εορτής της 28ηςΟκτωβρίου.

Η 28η Οκτωβρίου (φέτος ημέρα Παρασκευή) ορίζεται από το νόμο ως ημέρα προαιρετικής αργίας για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (άρθρ. 2 παρ.2 ΝΔ 3755/1957, όπως ισχύει).

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η 28ηΟκτωβρίου έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η 28η Οκτωβρίου πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Στοιχεία των ΣΣΕ που είναι σε ισχύ, καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

πηγή :e-forologia.gr

Τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου (τελευταία Κυριακής του Οκτωβρίου) είχαμε αλλαγή της ώρας. Συγκεκριμένα, τα ρολόγια «γύρισαν» μία (1) ώρα πίσω, από τις 04:00 π.μ. στις 03:00 π.μ.

Αν η αλλαγή της ώρας συμπίπτει με την βάρδια ενός εργαζομένου, δημιουργείται το φαινόμενο της πρόσθετης ώρας, δηλαδή αν το ωράριο εργασίας του την συγκεκριμένη Κυριακή ήταν 00:00 π.μ. με 08:00 π.μ. διαπιστώνουμε ότι το 8ώρο γίνεται 9ώρο.

Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης του ανωτέρω θέματος:

 1. Ο εργαζόμενος δουλεύει τις οκτώ (8) ώρες που είχε προβλεφθεί, αλλά η βάρδιά του τελειώνει στις 07:00 π.μ. και όχι στις 08:00 π.μ.
 2. Αν η βάρδιά του θα πρέπει να τελειώσει στις 08:00 π.μ., τότε η μία (1) ώρα επιπλέον αντιμετωπίζεται ως υπερεργασία.

Στην περίπτωση όπου ο εργοδότης επιλέξει την δεύτερη περίπτωση, οφείλει την επιπλέον ώρα απασχόλησης – εκτός από την προσαύξηση της υπερεργασίας -  να την καταβάλλει  προσαυξημένη με το 75% της Κυριακής, όχι όμως με την προσαύξηση του 25% της νυκτερινής απασχόλησης. 

Σχετική εγκύκλιος ΙΚΑ 68/1992
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΉ ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ
  
Όταν στον μισθωτό χορηγείται από γιατρό άδεια λόγω ασθενείας μέχρι 3 μέρες, ο μισθωτός δεν επιδοτείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δικαιούται ωστόσο αμοιβής από τον εργοδότη που αντιστοιχεί στο 1/2 του καταβαλλόμενου ημερήσιου μισθού για κάθε μέρα ασθενείας. Επί του ποσού αυτού πολογίζονται και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
 
Ο μισθωτός οφείλει να αναγγείλει στον εργοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο την απουσία του λόγω ασθενείας και κατά την διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή άμέσως μετά την λήξη της να προσκομίσει στην επιχείρηση το σχετικό δικαιολογητικό του θεράποντα γιατρού. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 3 ΗΜΕΡΩΝ
 
Όταν στον μισθωτό χορηγείται αναρρωτική άδεια για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 3 ημερών τότε:
 
α) Αν ο μισθωτός έχει συμπληρώσει χρόνο εργασίας στην επιχείρηση από 10 μέρες έως 1 έτος, τότε θα πρέπει να του καταβάλει ο εργοδότης μισθό μέχρι 13 μέρες (αφού αφαιρεθεί η επιδότηση του ΙΚΑ), αν έχει πλήρη απασχόληση (5ήμερο εβδομαδιαίως και 8ωρο ημερησίως ή 6ήμερο εβδομαδιαίως και 6,40 ώρες ημερησίως).
 
Αν απασχολείται με μειωμένο ωράριο εργασίας (5ήμερο ή 6ήμερο εβδομαδιαίως) ή απασχολείται εκ περιτροπής (μόνο ορισμένες μέρες την εβδομάδα ή τον μήνα), τότε δικαιαούται αντίστοιχη αναλογία μισθού από τον εργοδότη.
 
Εφόσον ο μισθωτός είχε συμπληρώσει 140 μέρες εργασίας στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή στο προηγούμενο ημερολογιακό 15μηνο αφού αφαιρεθούν τουλάχιστον 2 ημερολογιακοί μήνες πριν την έναρξη της ασθένειας, δικαιούται επιδότησης από το ΙΚΑ, για τόση χρονική διάρκεια, όση προβλέπεται με βάση τις μέρες εργασίας που έχει πραγματοποιήσει συνολικά.  
 
Για τις 3 πρώτες μέρες αναρρωτικής άδειας το ΙΚΑ δεν καταβάλλει επιδότηση, επειδή χαρακτηρίζεται ως χρόνος αναμονής.
Ο εργοδότης καταβάλλει το 1/2 του ημερήσιου μισθού για κάθε μέρα και μέχρι 3.
 
Για το υπόλοιπο διάστημα  ο εργοδότης θα καταβάλει το υπόλοιπο των αποδοχών (αφαιρουμένης της επιδότησης του ΙΚΑ)  που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος εφόσον απασχολούταν. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπεράσει για τον εργοδότη τις 13 μέρες (3 + 10), εκτός κι αν προβλέπεται από εσωτερική συμφωνία της επιχείρησης με τους εργαζόμενους σ' αυτήν.
 
Στην περίπτωση που ο μισθωτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης από το ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης καταβάλλει για τις 3 πρώτες μέρες το 1/2 των αποδοχών και για τις υπόλοιπες - μέχρι 10 - το σύνολο του ημερήσιου μισθού.
 
β) Αν ο μισθωτός έχει συμπληρώσει στην επιχείρηση τουλάχιστον 1 εργασιακό έτος, τότε οι προαναφερόμεν&